Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/206/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.

UCHWAŁA NR XX/206/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Wschowa na rok 2012, obejmujący kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).

2.      Kąpielisko zlokalizowane jest przy plaży Jeziora Lgińsko (Lgiń Duży), wzdłuż linii brzegowej na długości 208 mb.

3.      Organizatorem kąpieliska jest Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

4.      Granice kąpieliska, o którym mowa w § 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

W roku 2012 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od 15 czerwca do
31 sierpnia.

 

§ 3.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XX/   /2012 Rady Miejskiej we Wschowie

 

z dnia 26 kwietnia2012 roku

 

w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012

 

 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne ustawy z dnia 18 lipca 2010 r., na podstawie art. 34a ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia czasu trwania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Wschowie wystąpił z wnioskiem z dnia 30 grudnia 2011 r. o umieszczenie jednego kąpieliska położonego nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży) w wykazie kąpielisk Gminy Wschowa. Ponadto, na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska w 2012r. Dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Sporządził:

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

UMiG Wschowa

 


Załącznik - mapa
Rozmiar: 3 251.91 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:43:39
Ilość pobrań: 187

Data publikacji: 2012-12-19 16:41:50 (476 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:43:39 Dodano załącznik: Załącznik - mapa (Uchwala_Nr_20,206,12_-_Zalacznik_-_mapa[3730x1].png) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa