Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XX/207/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA  Nr XX/207/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  26 kwietnia  2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży

                   nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1, 6 ,art.67 ust.1,1a,ust.2 pkt.1 i ust.3, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i 10  i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym-głównemu najemcy lokalu mieszkalnego

      położonego przy ul.Obrońców Warszawy 4/6 we Wschowie i wyraża się zgodę na  udzielenie

      przez Burmistrza Miasta  i Gminy Wschowa  bonifikaty w wysokości  90% od  ceny sprzedaży

 

2.  Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust.1 jest :jednorazowa zapłata ceny

      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy

      przenoszącej  własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej

      dwóch  lokali   mieszkalnych.

 

3.  Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków

      zagospodarowania  nieruchomości przyległej )- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym

     1317/3 o powierzchni 0,0279 ha , usytuowanej na zapleczu   nieruchomości  zabudowanej

      mieszkaniowej położonej przy ul.M.Konopnickiej 50  we Wschowie  oraz  wyraża się  zgodę na

      udzielenie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty  w wysokości   50 %  od

      ceny zbycia tej działki.

 

  4. Warunkiem udzielenia bonifikaty przy zbyciu działki wymienionej w § 1 ust. 3  jest

      jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej  o  udzieloną bonifikatę przed dniem

       zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

  5.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej

      50,81 m2 ,położonego przy ul.Ks.A.Kostki 32b/1 we Wschowie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn

 

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości

i udzieleniu bonifikaty

 

ad.§ 1,ust.1, 2

Wymieniony w § 1 -ust. 1 lokal mieszkalny będzie  zbywany w trybie bezprzetargowym na rzecz   jego głównego najemcy ( na podstawie złożonego wniosku o wykup) i przysługującego pierwszeństwa w jego nabyciu. Umowa najmu  na przedmiotowy lokal jest  zawarte na czas nieoznaczony - zatem - na podstawie art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  - głównemu najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

W wymienionym lokalu nie były wykonywane większe remonty w ostatnich latach.

Lokal mieszkalny wymieniony w ust.1 pkt.1 usytuowany jest w budynku, w których znajduje się powyżej dwóch samodzielnych lokali-w związku z czym proponuje się udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.

Cenę zbycia lokalu ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z art.68  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.650 ze zm.)-właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny zbycia nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny za zgodą rady.

ad.§ 1 ust.3)

Wniosek o sprzedaż wymienionej działki  położonej  na zapleczu posesji przy ul. M. Konopnickiej nr 50 złożyli właściciele nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej. Ma tutaj zastosowanie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami. ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.)- nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej,

jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( uchwała Nr XX/166/08

z 14.02.2008r.).-działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem :"C-25-MN" -teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną-wolnostojącą.

Działka ta ma tylko pośredni dostęp do drogi publicznej i dotychczas była użytkowana  przez  właścicieli nieruchomości położonej przy ul.M.Konopnickiej 50. Przedmiotowa działka zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego ze względu na usytuowanie i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego najprawdopodobniej jej cena zbycia będzie oscylować w granicach-3.000-6.000 zł+23% VAT, Wnioskuje się wobec tego o udzielenie 50% bonifikaty przy sprzedaży przedmiotowego gruntu (analogicznie jak przy sprzedaży innych działek na poprawę funkcjonowania przy ul.M.Konopnickiej)-na podstawie art.68 ust.1 pkt.10 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ad.§ 1 ust.5)

Proponuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,81 m2  położonego na I-szym piętrze w przybudówce  gospodarczej  nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Ks.A.Kostki 32,32a,32b.Lokal był od kilku lat nieużytkowany (nie był przedmiotem najmu) i jest w bardzo złym stanie technicznym, wymagającym przeprowadzenia kapitalnego remontu-zatem sprzedaż nastąpi  -w trybie przetargowym  (art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-

Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

13.04.2012r.


Zbycie nieruchomości
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:45:15
Ilość pobrań: 209

Data publikacji: 2012-12-19 16:44:16 (525 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:45:15 Dodano załącznik: Zbycie nieruchomości (Uchwala_Nr_20,207,12_-_zbycie_nieruchomosci[3731x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa