Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/208/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa

                                                                                 

UCHWAŁA NR XX/208/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków                                Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wschowa, obowiązującego na podstawie uchwały nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 r. ze zmianą zatwierdzoną przez Radę Miejską we Wschowie uchwałą nr XIV/126/11 z dnia 27 października  2011 r.

           

§ 2

1.      Zmianą studium obejmuje się obszar położony w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice.           

2.      Obszar opracowania  został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

           

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

           

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

 

       do projektu Uchwały Nr XX/      /12

Rady Miejskiej we Wschowie

  z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

 

 

Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań                         i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 r. ze zmianą zatwierdzoną przez Radę Miejską we Wschowie uchwałą Nr XIV/126/11 z dnia 27 października  2011 r, zwaną dalej „Zmianą Studium”, podejmuje się na wniosek z dnia 22.03.2012 r. (data wpływu 23.03.2012 r.) firmy: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. , 71-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 12C/1, Biuro w Poznaniu: 61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1.

 

            Opracowaniem obejmuje się teren położony w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcie o powierzchni ok. 533 ha. Zmiana Studium ma na celu powiększenie terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowych, który w dotychczas obowiązującym studium  jest już częściowo przeznaczony na powyższe cele. Obszar uwzględnia strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

           

Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu i stanowienia przepisów gminnych w  zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Sporządził:

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Leszek PiotrowskiPrzystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań
Rozmiar: 1 395.00 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:47:18
Ilość pobrań: 203

Data publikacji: 2012-12-19 16:45:59 (517 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:47:18 Dodano załącznik: Przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań (Uchwala_Nr_20,208,12_-_przystapienie_do_zmiany_Studium_Uwarunkowan[3732x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa