Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

                                                                                                         

Uchwała Nr XX/209/12

 

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Gmina Wschowa wyemituje 6.600 (słownie: sześć tysięcy  sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych).

2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.      Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.      Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.      Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

§ 2

 

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

 §3

1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      seria A12 o wartości       400.000 zł,

2)      seria B12 o wartości       500.000 zł,

3)      seria C12 o wartości       500.000 zł,

4)      seria D12 o wartości       500.000 zł,

5)      seria E12 o wartości        500.000 zł,

6)      seria F12 o wartości        500.000 zł,

7)      seria G12 o wartości       500 000 zł,

8)      seria H12 o wartości       500.000 zł,

9)      seria I12 o wartości         500 000 zł,

10)  seria J12 o wartości         600.000 zł,

11)  seria K12 o wartości       600 000 zł

12)  seria L12 o wartości    1 000 000 zł

 

 

 

2.      Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2012 r.,  

3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.      Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa.

 

§ 4

 

1.    Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)      7 lat od daty emisji obligacji serii B12,C12,D12,E12

2)      8 lat od daty emisji obligacji serii A12,F12,G12 i J12

3)      9 lat od daty emisji obligacji serii H12,I12,K12 i L12.

2.    Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.    Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

§ 5

 

1.      Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.      Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.      Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.      Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

§ 6

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych oraz przychodów Gminy Wschowa w latach 2012-2021.

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

a)       zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b)       dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c)       wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                           Franciszek Baśczyn

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Projektu Uchwały Nr XX/   /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z późn. zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

W oparciu o art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych,

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

-  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Uchwała Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok określa, że deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany między innymi z przychodów pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji w roku 2012 na łączną kwotę 6 600 000,00 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w 12 seriach. Spłatę odsetek od obligacji przewiduje się od roku 2013, natomiast wykup obligacji nastąpi w latach 2019-2021.

 

Wielkość emisji oraz ostateczne terminy wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z przepisu art. 169 ust. l, art. 170 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r o finansach publicznych.

Na dzień 26 kwietnia 2012 roku

planowana łączna kwota długu stanowi 49,15% dochodów Gminy –wskaźnik ustawowy wynosi 60%

a  planowane wydatki na obsługę długu w 2012 r. stanowią 10,82% dochodów Gminy

 –wskaźnik ustawowy wynosi 15%.

 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, w tym: wielkość emisji, podział na transze, serie i długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji.

Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa dokonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

Biorąc powyższe pod uwagę ,podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa,

Wschowa, dnia 19 kwietnia  2012

 


Emisja obligacji
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:48:31
Ilość pobrań: 213

Data publikacji: 2012-12-19 16:47:45 (575 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:48:31 Dodano załącznik: Emisja obligacji (Uchwala_Nr_20,209,12_-_emisja_obligacji[3733x1].doc) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:49:01 Dodano załącznik: Dochody (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_1-_dochody[3733x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:49:13 Dodano załącznik: Wydatki (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3733x3].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:49:30 Dodano załącznik: Przychody i rozchody (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3733x4].xls) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:50:44 Usunięto załącznik: Dochody (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_1-_dochody[3733x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:50:44 Usunięto załącznik: Wydatki (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3733x3].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-19 16:50:44 Usunięto załącznik: Przychody i rozchody (Uchwala_Nr_20,210,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3733x4].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa