Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XX /212/ 12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia

 

U C H W A Ł A   NR XX /212/ 12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia    26 kwietnia    2012 r.

 

w sprawie:  zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia                          

                   24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  

                   publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 

           

Na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 w związku                z art. 5c pkt ustawy   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa zmienia się treść § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych ponad czas realizacji podstawy programowej w wysokości:

 

1)      2,00 zł za zajęcia , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2)      2,05 zł za zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie :  zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

W związku z wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Wydział II ( Sygn. Akt. II SA/Go 208/12) w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego we Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie                   z dnia 24 marca 2011 r. Nr VII / 52 / 11 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wschowa, gdzie stwierdzono nieważność              § 4 ust. 2  w/w uchwały i paragraf ten nie podlega wykonalności, uprzejmie proszę                        o przyjęcie projektu uchwały.

Uzasadnienie kalkulacji kosztów proponowanej stawki:

W przedszkolach samorządowych Gminy Wschowa wg stanu na dzień 30 marca 2012 roku

( źródło danych – SIO), zatrudnionych jest:  nauczycieli kontraktowych – 5,37 etata,

                                                                        nauczycieli mianowanych  -  4,27 etata

                                                                        nauczycieli dyplomowanych – 19,66 etata.

 

Prognozowane średniomiesięczne wynagrodzenie nauczycieli w przeliczeniu na jeden etat, które gmina zobowiązana jest ustawą Karta Nauczyciela zrealizować w miesiącach od stycznia do sierpnia 2012 roku wynosić będzie dla :

nauczycieli kontraktowych – 2 906,09 zł

nauczycieli mianowanych  -  3 770,06 zł

nauczycieli dyplomowanych – 4 817,30 zł

 

Średni koszt z trzech poziomów awansu zawodowego nauczycieli wynosi :

( 2906,09 + 3 770,06 + 4 817,30 ) : 3 = 3 831,15 zł

 

Miesięczne pensum nauczyciela w przedszkolu prowadzącego zajęcia powyżej podstawy programowej wynosi 104 godziny.

 

Średnia godzina pracy nauczyciela wynosi: 3 831,15 zł : 104 godziny - 36,84 ( brutto)

 + koszt pracodawcy

 ( 19,48 % w tym zwiększona od 1 lutego 2012 roku składka rentowa ) – 7,18 zł

                                                                                                   ---------------------------------

                                                      Razem jedna godzina                =        44,02 zł

Przyjmując średnią liczbę wychowanków przebywających na zajęciach w przedszkolu powyżej podstawy programowe,j o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w liczbie 21,47 osób, to stawka dla rodzica za jedną godzinę wynosić będzie:

 

44,02 zł : 21,47 osób =   2,05 zł,

 

a za zajęcia,  o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 4, gdzie średnio uczęszcza więcej wychowanków tj:  44,02 zł : 22,01 osób =   2,00 zł.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.

 

Opracowała:

Barbara Nowak – Główny specjalista ds. oświaty  Wydziału SPO

Wschowa, dnia 2012-04-23


Zm.Uchwały Nr VII,52,11- oplaty w przedszkolach
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:56:56
Ilość pobrań: 236

Data publikacji: 2012-12-19 16:56:02 (645 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:56:56 Dodano załącznik: Zm.Uchwały Nr VII,52,11- oplaty w przedszkolach (Uchwala_Nr_20,212,12_-_zm[3736x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa