Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/218/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXI/218/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z art. 34 ust.1 pkt 1, art. 37 ust.1, ust.2 pkt 1  i pkt 9, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze  zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:

 

1)      przy ul. Arc. Stablewskiego 3/11;

2)      przy ul. Obr. Warszawy 12/2;

3)      przy ul. Ks. A. Kostki 25/3;

4)      przy ul. K. Wielkiego 9/11;

5)      przy ul. Strażackiej 1/2.

 

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 5.

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest: jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch  lokali   mieszkalnych.

4.      Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym na rzecz innych  współwłaścicieli udziału Gminy Wschowa w wysokości:

1)      301/29107 w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 2 przy ul. Cichej we Wschowie, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 943/8 o powierzchni 0,0597 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00006613/4;

2)      1730/55882 w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 przy ul. Niepodległości we Wschowie, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1057/30 i 1057/50 o łącznej powierzchni 0,0288 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00016209/2.

5.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 282 o powierzchni 0,3300 ha położonej w Łysinach.

6.      Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej garażem murowanym (na podstawie pozwolenia na budowę) oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1373/14 o powierzchni 0,0019 ha   położonej przy ul. Zielony Rynek we Wschowie.

7.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 38,07 m2, położonego w nieruchomości zabudowanej przy Placu Grunwaldu 7, 9, 11 we Wschowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej

 

                                                                                    Franciszek  Baśczyn

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty.

 

Ad.1 i ad.2)

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali).W wymienionych lokalach w ciągu ostatnich 5 -ciu lat nie były wykonywane większe remonty. Warunkiem udzielenia bonifikaty w wysokości 90% jest jednorazowa wpłata przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

Ad.4) 

            Nieruchomości zabudowane przy ul. Niepodległości nr 14 i przy ul. Cichej 2 są małymi wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Wschowa posiada jeszcze udziały. Wspólnoty te wstępnie wyraziły zgodę na adaptację z części wspólnych (strychu wspólnego) -pomieszczeń, które

następnie będą adaptowane na cele mieszkalne.

Z uwagi na brak uchwały, która regulowałaby zasady zbywania nieruchomości- zgodę dla Burmistrza Miasta i Gminy na zbycie udziału -musi wyrazić Rada Miejska.

            Zgodnie z art.37 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 ze zm.) -nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeśli: przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości,

 a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

Ad.5)

            Zgodnie ze zmianami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r.działak 282 w Łysinach położona jest w obszarze oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Działka będzie zbywana w trybie przetargowym - zgodnie

z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.).

Ad.6)

            Działka 1373/14 przy ul. Zielony Rynek we Wschowie jest zabudowana garażem murowanym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę ze środków finansowych własnych osoby fizycznej. Umowa dzierżawy na grunt pod garażem trwa ponad 10 lat-zatem istnieje możliwość  zwolnienia z obowiązku zbycia przetargowego nieruchomości.

Zgodnie z m.p.z.p. zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku - działka 1373/14 zabudowana garażem murowanym położona jest na obszarze oznaczonym symbolem "C-66-KP"-teren przeznacza się pod zespół garażowy dla samochodów osobowych.

Ad.7)

            Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 38,7m2, położony w nieruchomości mieszkaniowej przy Placu Grunwaldu 7, 9, 11 jest lokalem wolnym (najemca zmarł). Lokal jest bardzo zdewastowany i wymaga kapitalnego remontu, a tym samym zaangażowania dużych środków finansowych. Z powodu niedoboru środków w budżecie na 2012r., proponuje się lokal przeznaczyć do sprzedaży – w trybie przetargowym – zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.).

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka - Wydział GIN

15.05.2012r.


Uchwala Nr 21,218,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:04:59
Ilość pobrań: 258

Data publikacji: 2013-02-06 13:03:42 (531 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:04:59 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,218,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_21,218,12_-_zbycie_nieruchomosci[3768x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa