Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/219/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.

UCHWAŁA   NR XXI/219/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 31 maja  2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na  dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa -    
                    Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.2 i 2a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami) oraz art.32 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 roku Nr 12,poz.405 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości  działek gruntu stanowiących drogi,

     oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

     1)  1320 o powierzchni 0,2927 ha;

     2)  1321 o powierzchni 0,3231 ha;

     3)  1322 o powierzchni 0,4946 ha;

     4)  1323 o powierzchni 0,3535 ha

-  położonych  w obrębie  geodezyjnym Siedlnica - na rzecz Skarbu Państwa-Lasy Państwowe

    Nadleśnictwo   Włoszakowice - celem budowy drogi pożarowej.

 

2.      W przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany w ust.1 cel, darowizna podlega

    odwołaniu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                              Rady  Miejskiej

 

                                                                                                         Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o  darowiźnie

 

            Nadleśnictwo Włoszakowice zwróciło się z wnioskiem o przekazanie dróg  gminnych przebiegających przez obszary leśne - celem budowy dróg  pożarowych .Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 58,poz.405 

- § 7): drogi leśne wykorzystywane jako dojazdy pożarowe, powinny być oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność.

Nadleśnictwo stara się pozyskanie środków unijnych na budowę dróg.

Nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a  także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego.

Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady.

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka

15.05.2012r.-Wydział GIN


Uchwala Nr 21,219,12 - darowizna na rzecz Nadlesnictwa Wloszakowice
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:05:58
Ilość pobrań: 192

Data publikacji: 2013-02-06 13:03:45 (600 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:05:58 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,219,12 - darowizna na rzecz Nadlesnictwa Wloszakowice (Uchwala_Nr_21,219,12_-_darowizna_na_rzecz_Nadlesnictwa_Wloszakowice[3769x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa