Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/220/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

UCHWAŁA  NR XXI/220/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

 z dnia 31 maja 2012r.

 

 

w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r.nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze  zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na odpłatne nabycie w zasoby gminne od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki:1801/1 o powierzchni 0,1785 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00002819/0-celem realizacji celu publicznego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały  o nabyciu

 

Nabycie odpłatne prawa użytkowania wieczystego wymienionej  w projekcie uchwały nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną  1801/1 o powierzchni 0,1785 ha przy ul.K.Wielkiego we Wschowie od  osób fizycznych z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną dla potrzeb wodociągów, w tym pod ujęcie wody.  Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla  m. Wschowa i terenów funkcjonalnie związanych, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 roku

- w/w nieruchomość położona jest  na terenie oznaczonym symbolem „M-2-W” - przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną dla potrzeb wodociągów, w tym pod ujęcie wody.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka

Wydział GIN

15.05.2012r.

 


Uchwala Nr 21,220,12 - nabycie gruntu w zasoby gminne
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:07:28
Ilość pobrań: 190

Data publikacji: 2013-02-06 13:06:46 (496 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:07:28 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,220,12 - nabycie gruntu w zasoby gminne (Uchwala_Nr_21,220,12_-_nabycie_gruntu_w_zasoby_gminne[3770x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa