Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/221/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA  NR XXI/221/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego  z pobieraniem opłat za

                   parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  parkowania na drogach

                   powiatowych we Wschowie.

 

Na podstawie art. 8, ust. 2a i art. 18 ust.2, pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 pkt. 1 oraz art. 13b, ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 19985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z póżn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

                                                                            § 1

Gmina Wschowa przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie zorganizowania i zarządzania poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych we Wschowie na drogach powiatu wschowskiego :

-        ul. Westerplatte do ul. Pocztowej

-        ul. Pocztowa

-        ul. Daszyńskiego do ul. Gospody

-        ul. Garbarska

-        ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Wolsztyńskiej do ul. Pustej

-        ul. Lipowa od ul. Głogowskiej do ul. Jana Matejki

 

znajdujących się w strefie płatnego parkowania ustalonej Uchwałą Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

                                                                           § 2

 

Traci moc Uchwała Nr XLII/340/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych i wojewódzkich we Wschowie.

 

                                                                         § 3

 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron dotyczące przyjętego zadania, w tym zasady rozliczania opłat zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wschowa a Powiatem Wschowskim.

 

                                                                         § 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

                                                                          

                                                                          § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady  Miejskiej

 

                                                                                   Franciszek Baśczyn

UZASADNIENIE

 

 

Do Uchwały Nr XXI/   /12 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu  związanego  z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  parkowania na drogach powiatowych  we Wschowie.

 

 

W związku z zmianą organizacji ruchu w centrum Miasta Wschowy oraz przejęciem przez Gminę Wschowa w zarząd od Powiatu Wschowskiego dróg przy ulicy Rynek, Ratuszowa, a także od Województwa Lubuskiego ulicy Niepodległości oraz w związku z zmianą uchwały Rady Powiatu Wschowskiego NR XXXIII/157/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadań związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych,  ponadto w celu podpisania Porozumienia z Powiatem Wschowskim realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych we Wschowie, znajdujących się w strefie płatnego parkowania należy podjąć uchwałę w proponowanym brzmieniu. 

 

 

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.


Opracował:

Witold Skorupiński- Komendant Straży Miejskiej

 


Uchwala Nr 21,221,12 - przyjecie zadania od Powiatu - strefa parkowania
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:08:59
Ilość pobrań: 257

Data publikacji: 2013-02-06 13:08:01 (527 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:08:59 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,221,12 - przyjecie zadania od Powiatu - strefa parkowania (Uchwala_Nr_21,221,12_-_przyjecie_zadania_od_Powiatu_-_strefa_parkowania[3771x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa