Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/222/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXI/222/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012r.

 

 

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
                     zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
                     nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, j.t.),  § 1
i § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

    Przewodniczący

     Rady Miejskiej

 

                                                                                  Franciszek Baśczyn

 

 

 

Załącznik

 

do Uchwały Nr XXI/222/12

                              Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 31 maja 2012r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wschowa.

 

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wschowa powinien spełniać następujące wymagania:

 

a)      posiadać zaplecze techniczno-biurowe;

b)      posiadać bazę transportową wraz z miejscem postojowym, miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub korzystania z tych usług świadczonych przez uprawniony podmiot zewnętrzny;

c)      posiadać specjalistyczny pojazd asenizacyjny, którym ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

d)     zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług, po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd, zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie transportu;

e)      posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa danych wymaganych przepisami w formie pisemnej i elektronicznej;

f)       specjalistyczne pojazdy muszą być trwale oznakowane adresem i nazwą firmy.

 

2.      Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

a)      tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe;

b)      umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

 

3.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności     w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 

4.      Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na terenie gminy Wschowa
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wschowa nie może naruszać ustaleń uchwały
Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na trenie Miasta
i Gminy Wschowa.

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XXI/    /12  Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012 roku

 

 

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, j.t.), na podstawie art. 7 ust. 3a nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W powyższej sprawie wydano Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299).

Dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Sporządził:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

UMiG Wschowa


Uchwala Nr 21,222,12 - wymagania dla przedsieb. zezwolenie na wywoz nieczystosci cieklych
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:12:03
Ilość pobrań: 192

Data publikacji: 2013-02-06 13:10:47 (544 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:12:03 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,222,12 - wymagania dla przedsieb. zezwolenie na wywoz nieczystosci cieklych (Uchwala_Nr_21,222,12_-_wymagania_dla_przedsieb[3772x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa