Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXI/225/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

 

U C H W A Ł A   NR XXI/225/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia    31  maja   2012r.

 

w sprawie:  zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia                         24 marca 2011 r. w sprawie  określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym  powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust. 3 Karty   Nauczyciela,   i specjalistów dla  których organem prowadzącym jest Gmina  Wschowa.

 

                   

           

Na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.),  art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie  określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym   powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                         i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust. 3 Karty   Nauczyciela,                     i specjalistów dla  których organem prowadzącym jest Gmina  Wschowa, wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla szkolnych pedagogów, 

       psychologów, logopedów i doradców zawodowych w liczbie 22 godziny  tygodniowo.

  2.  Specjalistom prowadzącym zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne, rewalidacyjne, 

       socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, ustala się  tygodniowy obowiązkowy 

       wymiar zajęć w liczbie 22 godziny tygodniowo.

 3.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela 

       wspomagającego w liczbie 26 godzin tygodniowo.

 4.  Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych 

      przez osoby, o których mowa w ust. 1,  przez godzinę należy  rozumieć 60 minut.

 5.  Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych 

      przez specjalistów, o których mowa w ust. 2 i 3 , przez godzinę należy  rozumieć godzinę 

      lekcyjną trwającą 45 minut.”

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Franciszek Baśczyn

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały w sprawie:  zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady  Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie  określenia zasad udzielania                      i rozmiaru obniżek  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym  powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego   obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust. 3 Karty  Nauczyciela,   i specjalistów dla  których organem prowadzącym jest Gmina  Wschowa.

 

W związku ze zmianą przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach polegającej na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ale również wynikające z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych oraz z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, rodzice dzieci mających opinię z w/w dysfunkcjami  wydawanymi przez  Poradnie Wychowawczo – Zawodowe, podejmują decyzję, by ich dziecko uczęszczało do szkoły ogólnodostępnej. Szkoły zobowiązane są zapewnić dla tych uczniów wszelkiego rodzaju specjalistów.

W Uchwale Nr VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie określono specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne, rewalidacyjne,  socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, ale z potrzeb szkolnych wynika, że należy również określić tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel ten współpracuje z nauczycielem przedmiotowcem i wspólnie określają pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia z dysfunkcjami.

 

 

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

 

 

Opracowała:

Barbara Nowak – Główny specjalista ds. oświaty  Wydziału WOS

Wschowa, dnia 2012-05-21

 

 


Uchwala Nr 21,225,12 - zm.Uchwaly Nr VII,53,11 - pensum nauczycieli
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:20:00
Ilość pobrań: 365

Data publikacji: 2013-02-06 13:18:22 (705 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:20:00 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,225,12 - zm.Uchwaly Nr VII,53,11 - pensum nauczycieli (Uchwala_Nr_21,225,12_-_zm[3775x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa