Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/229/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2011 rok.

                                                                                             

 

UCHWAŁA NR  XXI/229/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

    z dnia 31 maja 2012

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2011 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2009 roku Nr 152, poz.1 223 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za  2011 rok.

 

 

 

§ 2

 

Roczne sprawozdanie  finansowe stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

 

 

                                                                       § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXI/      /12  Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2011 rok.

 

          Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zobowiązaną do prowadzenia  rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009 roku. Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1 223 z późn. zm.). Instytucja kultury sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku roczne sprawozdanie finansowe, które składa się z:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej.

     Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki uprawniony jest organ zatwierdzający, określony w obowiązujących jednostkę przepisach prawa, statucie, umowie lub na mocy  prawa własności.

   

 

 

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

Wschowa, dnia 24 maja 2012.


Uchwala Nr 21,229,12 - zatwierdzenie bilansu CKiR za 2011
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:26:21
Ilość pobrań: 240

Data publikacji: 2013-02-06 13:25:40 (480 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:26:21 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,229,12 - zatwierdzenie bilansu CKiR za 2011 (Uchwala_Nr_21,229,12_-_zatwierdzenie_bilansu_CKiR_za_2011[3779x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa