Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/230/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

                                                   UCHWAŁA  NR  XXI/230/12                    

 

                                             RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

                                                           z  dnia  31 maja 2012r.

 

 

w  sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  Powiatowi  Wschowskiemu.

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.)  Rada  Miejska  uchwala , co  następuje:

 

 

                                                                          § 1

 

Udziela  się  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Wschowskiemu 
z  przeznaczeniem  na  budowę  chodników  przy  drogach  powiatowych w miejscowościach Konradowo i Siedlnica.

 

                                                                          § 2

 

 

Pomoc  finansowa, o której  mowa  w § 1, zostanie  udzielona  ze  środków  budżetu  Miasta 
i  Gminy  Wschowa  na  2012 rok, w  wysokości  120.000 zł  (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

                                                                          § 3

 

Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  określone  zostaną  w  umowie  zawartej  między  Powiatem  Wschowskim  a  Gminą  Wschowa.

 

 

                                                                          § 4

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

                                                                                                            

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                           Rady  Miejskiej

 

                                                                                                       Franciszek Baśczyn

                                                                                                                                                         


Uchwala Nr 21,230,12 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wsch
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:30:48
Ilość pobrań: 183

Data publikacji: 2013-02-06 13:29:36 (480 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:30:48 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,230,12 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wsch (Uchwala_Nr_21,230,12_-_udzielenie_pomocy_finansowej_Powiatowi_Wsch[3780x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa