Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/234/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice

UCHWAŁA NR XXII/234/12

 

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego               dla elektrowni wiatrowych  w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1,2,4 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca           2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr  80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

            § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego tereny położone w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice.

          

           § 2.1. Przedmiotem opracowania planu jest wyznaczenie terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

            2. Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres określony w art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

            3. Obszar opracowania planu został przedstawiony  na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

            §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

                                                                                          Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XXII/…./2012 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

            Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zwanym dalej „Planem”, podejmuje się na wniosek firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 12C/1.

 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej „UPZP”) przed podjęciem uchwały zostało przeprowadzone postępowanie przedplanistyczne.

W ramach tego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

W wyniku analizy stwierdzono, że rozwiązania  przewidywane Planem, obejmujące budowę na wyznaczonym obszarze elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą, będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej, określonymi w Studium.                

Zasięg planu ograniczony został wyłącznie do obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:10 000.

 

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właścicieli i kierunkami polityki przestrzennej Gminy.

 

Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Planu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.

 

 

 

Opracował:

Leszek Piotrowski

 

Wydz. PP

 

Wschowa, dnia 14 czerwca 2012 roku

 

 Uchwala Nr 22,234,12 - przystapienia do sporz. mpzp dla elektrowni wiatrowych - Siedlnica, Olbrachcice
Rozmiar: 1 635.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:56:23
Ilość pobrań: 176

Data publikacji: 2013-02-06 13:55:10 (538 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:56:23 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,234,12 - przystapienia do sporz. mpzp dla elektrowni wiatrowych - Siedlnica, Olbrachcice (Uchwala_Nr_22,234,12_-_przystapienia_do_sporz[3784x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa