Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/237/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXII/237/12

  

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 6 i pkt  9,  art. 68 ust.1 pkt 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr  102,

poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych

     położonych we Wschowie:

1)      przy ul. Kilińskiego 15/4;

2)      przy ul. Herbergera 10/2;

3)      przy ul. Kopernika 8/5

4)      przy ul. Rynek 12/3;

5)      przy ul. Parkowa 2/4;

6)      przy ul. Polnej 4/3;

7)      przy ul. Daszyńskiego 16/2.

 

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty

     w wysokości :

1)      90 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w ust.1 pkt 1 - 2;

2)      95 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w ust.1 pkt 3;

3)      82 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Strażackiej 8a/3 we

            Wschowie;

     4)   68 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Strażackiej 1/4 we

           Wschowie.

 

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest jednorazowa zapłata ceny

      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy

      przenoszącej  własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej

      dwóch  lokali   mieszkalnych.

 

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni

      60,40 m2  usytuowanego w nieruchomości zabudowanej  położonej w Łysinach 85 a.

 

5.      Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym na rzecz innych  współwłaścicieli

       udziału Gminy Wschowa w wysokości: 850/13359 części w częściach wspólnych

       nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1  przy ul. Wolności we Wschowie

       położonej na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 585 o powierzchni 0,0072 ha, dla

       której prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00004570/6.

 

6.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym następujących lokali użytkowych

      położonych we Wschowie:

1)      przy ul. Niepodległości 41 o powierzchni 22,40 m2;

2)      przy ul. Ratuszowej 5 o powierzchni 48,07 m2;

3)      przy ul. Rynek 13 o powierzchni 82,55 m2.

 

 

 

 

7.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu 2198/35 o powierzchni 0,0121 ha przy ul. Daszyńskiego pomiędzy  numerem 19 a 21 we Wschowie - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej

 

                                                                                   Franciszek  Baśczyn

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty.

 

Ad.ust. 1 i ust.3)

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali).W wymienionych lokalach

w ust.1  pkt.1-2  w ciągu ostatnich 5 -ciu lat nie były wykonywane większe remonty. Warunkiem udzielenia bonifikaty w wysokości 90% jest jednorazowa wpłata przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Przy czym -  lokal mieszkalny wymieniony w ust.1 pkt.3 jest ostatnim lokalem mieszkalnym w budynku-zatem proponuje się udzielenie 95% bonifikaty. W budynku pozostanie jeszcze do sprzedaży garaż.

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

 

Ad.ust.2 )

            Rada Miejska we Wschowie wyraziła zgodę na sprzedaż tych lokali-jednakże nie była podejmowana decyzja w sprawie wysokości bonifikaty-ze względu na to, iż w przedmiotowych lokalach w ciągu ostatnich 5 lat-Gmina wykonała remonty:

-w  lokalu mieszkalnym przy ul. Strażackiej 8a/3 wykonano remont na kwotę:1.817,93 zł;

-w lokalu mieszkalnym przy ul. Strażackiej 1/4 wykonano remont na kwotę:21.671,92 zł.

Wobec powyższego proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości -odpowiednio:

-83%

-62%.

Ad.ust.4)

            W budynku  położonym w Łysinach 85a pozostał lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,40 m2 .Lokal ten od wielu lat jest lokalem zupełnie niezamieszkałym, ogromnie zdewastowanym , bez mediów , z dziurawym dachem. Od niedawna nastąpiło też administracyjne wymeldowanie-z uwagi na potwierdzenie wieloletniego opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę. Lokal będzie zbywany w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

 

Ad. ust.5)      

            Nieruchomość zabudowana położona  przy ul. Wolności 1 we Wschowie jest  małą wspólnotą mieszkaniową, w której Gmina Wschowa posiada jeszcze udziały. Wspólnoty ta wstępnie wyraziła zgodę na adaptację z części wspólnych (strychu wspólnego) -pomieszczenia, które następnie będzie adaptowane na cele mieszkalne (Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę w tej sprawie.

Z uwagi na brak uchwały, która regulowałaby zasady zbywania nieruchomości- zgodę dla Burmistrza Miasta i Gminy na zbycie udziału -musi wyrazić Rada Miejska.

            Zgodnie z art.37 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 ze zm.) -nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeśli: przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości,

 a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

 

 

 

 

 

Ad.ust.6)

            Lokale wymienione w ust.6 zostały przekazane Gminie w związku z zakończeniem działalności przez dotychczasowych najemców. Lokale są od wielu lat nieremontowane, a zatem zniszczone w dużym stopniu i wymagają  znacznych nakładów finansowych  -celem przywrócenia do używalności. Proponuje się ich sprzedaż w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Ad.ust.7)

 

            Działka 2198/35  o powierzchni 0,0121 ha  przy ul. Daszyńskiego 19-21 we Wschowie na której znajduje się stara niszczejąca brama. Nieruchomość bezpośrednio przylega do siedziby Banku Spółdzielczego. Bank zwróciła się z wnioskiem o dokupienie nieruchomości-celem poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki zwrócił się Bank Spółdzielczy.

Zgodnie z m.p.z.p. zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 14 lutego 2008 roku - działka 2198/35  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem "B-40-U"-teren przeznacza się pod usługi centrotwórcze.

Przy czym-proponuje się zbycie działki w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy-ze względu na to, iż jej parametry nie pozwolą na swobodną lokalizację samodzielnej nieruchomości.

Sprzedaż zgodnie z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.).

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

18.06.2012r.


Uchwala Nr 22,237,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:00:06
Ilość pobrań: 189

Data publikacji: 2013-02-06 13:59:16 (472 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:00:06 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,237,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_22,237,12_-_zbycie_nieruchomosci[3787x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa