Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/238/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXII/238/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 24  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w zasoby gminne od osoby fizycznej działki gruntu położonej we Wschowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2339/4  o powierzchni 0,0554 ha - celem przeznaczenia pod drogę publiczną o klasie lokalnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                        Rady  Miejskiej

 

                                                                                                    Franciszek Baśczyn

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały o nabyciu nieruchomości

z dnia 28 czerwca  2012r

 

 

            Wydzielona geodezyjnie działka 2339/4 o powierzchni 0,0554 ha położona jest we Wschowie  i stanowi własność osób fizycznych.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008r.r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych  działka  2339/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem

"D-042 KDL"-teren przeznacza się dla ulic publicznych o klasie lokalnej.

Za jej nabycie w zasoby gminne nieruchomości- zostanie wypłacona ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość. Nabycie nastąpi w formie aktu notarialnego.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

19.06.2012r.


Uchwala Nr 22,238,12 - nabycie nieruchomosci
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:21:25
Ilość pobrań: 177

Data publikacji: 2013-02-06 14:20:42 (496 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:21:25 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,238,12 - nabycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_22,238,12_-_nabycie_nieruchomosci[3788x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa