Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/239/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

UCHWAŁA  NR  XXII/239/12

 

 RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.11, art.13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym  ze Spółką Komunalną Wschowa Spółka z o.o.- na czas oznaczony do lat 3  kolejnej umowy użytkowania-na następujące nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu:

 

1.  nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul. K. Wielkiego nr 24

    (oczyszczalnia ścieków), składającą się z działek:

    1)   nr  2057   o powierzchni 1,1800 ha, ZG1W/00005516/7

    2)   nr  2058   o powierzchni 0,0554 ha, ZG1W/00002832/7

    3)   nr  2059   o powierzchni 0,3619 ha, ZG1W/00001411/3

    4)   nr  2060   o powierzchni 0,3494 ha, ZG1W/00001411/3

    5)   nr  2061/3 o powierzchni 0,1757 ha, ZG1W/00001411/3

    6)   nr  2061/2 o powierzchni 0,0351 ha, ZG1W/00001411/3

    7)   nr  2063/1 o powierzchni 0,0628 ha, ZG1W/00006687/3

    8)   nr  2064/1 o powierzchni 0,0669 ha, ZG1W/00001411/3

    9)   nr   2068/1 o powierzchni 0,0246 ha, ZG1W/00001411/3

    10) nr   2065/1 o powierzchni 0,0587 ha, ZG1W/00001411/3

    11) nr   2066/1 o powierzchni 0,0505 ha, ZG1W/00003746/4.   

 

2.  Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul. K.Wielkiego (ujęcie wody),

     stanowiącą działkę nr 1803 o powierzchni 1,4042 ha, ZG1W/00005514/3.

 

3. Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul. Czereśniowej (cmentarz

    komunalny),stanowiącą działkę nr 438 o powierzchni 2,4124 ha, ZG1W/00006674/9.

 

4. Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Tylewicach (gminne wysypisko odpadów

    komunalnych), składającą się z działek:

    1)  nr 221/2 o powierzchni 1,2500 ha, ZG1W/00006475/4

    2)  nr 212 o powierzchni 1,4200 ha, ZG1W/00006418/7.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                        Rady  Miejskiej

 

                                                                                                     Franciszek Baśczyn

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o wyrażeniu zgody

na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

 

 

 

Umowa użytkowania na w/w nieruchomości była zawarta w dniu 30 czerwca 2009r. pomiędzy Gminą Wschowa a Spółka Komunalną Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie na czas  oznaczony na okres 3 lat, tj. od 01 lipca 2009r. do dnia 30 czerwca 2012r.-zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVIII/310/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2009r.-zatem istnieje konieczność ich przedłużenia na dalszy okres. Proponuje się czas oznaczony-

zawarcia umowy użytkowania -na okres kolejnych 3 lat -tj. do 30 czerwca 2015r.

            Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym -art.18 ust.2 pkt.9 lit. a -do czasu określenia zasad gospodarowania -burmistrz może podejmować czynności związane z obciążaniem nieruchomości  wyłącznie  za zgodą rady.

Równocześnie wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów (art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka

20.06.2012r.

 


Uchwala Nr 22,239,12 - uzytkowanie nieruchomosci przez Spolke Komunalna
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:22:54
Ilość pobrań: 188

Data publikacji: 2013-02-06 14:22:22 (578 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:22:54 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,239,12 - uzytkowanie nieruchomosci przez Spolke Komunalna (Uchwala_Nr_22,239,12_-_uzytkowanie_nieruchomosci_przez_Spolke_Komunalna[3789x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa