Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/241/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

UCHWAŁA NR  XXII/241/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

         

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
                      30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej       
                      we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 11 ust.2 i art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, stanowiący załącznik do uchwały  Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w następujący sposób:

1.      W §3 po pkt 9 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:

„10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm. );

2.      Dotychczasową treść pkt 10 w § 3 oznacza się jako pkt 11;

3.      W § 5 po pkt 9 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:

„10. praca z rodziną oraz pomoc i opieka w wychowywaniu dziecka”;

4.      Dotychczasową treść pkt 10 w § 5 oznacza się jako pkt 11;

5.      W § 7 wyraz „Kierownik” użyty w odpowiednim przypadku zastępuje się wyrazem „Dyrektor” użytym w odpowiednim przypadku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa lubuskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

Uzasadnienie :

W związku z propozycją podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie jako podmiotu właściwego do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,  zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Zaproponowane zmiany wprowadzają nową podstawę prawną działania Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie tj. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowe zadania wynikające z tej ustawy.

Ponadto proponuje się zmianę nazwy dla stanowiska osoby kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie, ze względu na przewidywane zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. Zmiany organizacyjne mają polegać na wyznaczeniu w Ośrodku Kierowników już funkcjonujących działów.

Zmiana nazwy dla stanowiska osoby kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej jak również wyznaczenie Kierowników działów nie spowodują dodatkowych kosztów osobowych funkcjonowania Ośrodka.

 

Opracowano:

Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych

 


Uchwala Nr 22,241,12 - zm.Uchwaly Nr XXXVI,288,09 - statut OPS
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:25:56
Ilość pobrań: 184

Data publikacji: 2013-02-06 14:24:52 (527 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:25:56 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,241,12 - zm.Uchwaly Nr XXXVI,288,09 - statut OPS (Uchwala_Nr_22,241,12_-_zm[3791x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa