Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/243/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).

UCHWAŁA NR XXII/243/12

                                                                                                                      
                                              RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
                                                     z dnia 28 czerwca 2012r.


w sprawie:  regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko
                    (Lgiń Duży).


 

Na podstawie art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:  


                                                                        § 1

Ustala się regulamin korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży),  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                               

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

Załącznik                                  

                                                                                           do Uchwały Nr  XXII/243/12

                                                                               Rady Miejskiej we Wschowie

                                                                       z dnia 28 czerwca 2012r.

Regulamin korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży) 

Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad.  

1.      Korzystanie z kąpieliska i plaży  jest nieodpłatne.                                                                 

2.      Kąpielisko w okresie wypoczynkowym czynne jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.

3.      Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników tylko w oznaczonej strefie, poza strefą kąpielisko jest niestrzeżone.                                                                              

4.      Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratowników.                                                                           

5.      Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację.
W miarę  potrzeby należy udzielić pomocy lub wezwać służby ratownicze.

6.      Sygnalizacja flagowa:                                                                                                  

1)      kolor biały – oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu w granicach plaży,   

2)      kolor czerwony –absolutny zakaz kąpieli-dyżur służb ratowniczych,

3)      brak flagi – kąpielisko nieczynne , brak służb ratowniczych, kąpiel na własną                                 odpowiedzialność .                                                                                                       

7.      Ratownikami są osoby znajdujące  się na terenie plaży i kąpieliska, noszące ubiór w    
kolorze żółtym lub pomarańczowym lub czerwonym z emblematami WOPR i czapką
ratownika.                                                                                                         

8.      Dzieci do lat 10 mogą przebywać  na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod opieką osób dorosłych .                                                        

9.      Zabrania się wstępu na teren plaży i kąpieliska osobom , których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź środków odurzających oraz na spożywanie alkoholu w tych miejscach.

10.  Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie plaży i kąpieliska.

11.  Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży zabrania się :                                                                                                  

1)      przekraczać granicę strefy wyznaczonej dla pływających,

2)      wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,

3)      popychać i wrzucać inne osoby do wody,

4)      zakłócać  spokój i wypoczynek innym osobom, 

5)      zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

6)      wjeżdżać pojazdami,                                                                                                             

7)      wprowadzać psy i inne zwierzęta,

8)      niszczyć urządzenia i sprzęt na plaży, 

9)      używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych  środków higieny osobistej,

10)   zanieczyszczania jeziora i kąpieliska poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek, butelek itp.,

11)  grillowanie może odbywać się tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

 

Osoby naruszające przepisy niniejszego  regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży i kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

 


Uchwala Nr 22,243,12 - Regulamin korzystania z kapieliska w Lginiu
Rozmiar: 44.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:30:23
Ilość pobrań: 289

Data publikacji: 2013-02-06 14:28:50 (460 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:30:23 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,243,12 - Regulamin korzystania z kapieliska w Lginiu (Uchwala_Nr_22,243,12_-_Regulamin_korzystania_z_kapieliska_w_Lginiu[3793x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa