Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/244/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

UCHWAŁA NR XXII/244/12

                     

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012

 

w sprawie: udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty   
                    budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XVI/135/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 2, poz. 51), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Udziela się dotację Klasztorowi Franciszkanów, ul. Klasztorna 2 we Wschowie  w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na przeprowadzenie prac związanych z konserwacją i rewaloryzacją Ołtarza św. Józefa w kościele św. Józefa.

2.      Udziela się dotację Parafii Rzymskokatolickiej w Łysinach  w wysokości: 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) na wymianę stolarki okiennej na poziomie strychu domu parafialnego w Łysinach.

3.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Księdza Kostki 22-24 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na remont dachu nieruchomości położonej we Wschowie ul. ks. Kostki 22.

4.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Kościelna 2 w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na remont korytarza w budynku mieszkalnym położonej we Wschowie ul. Kościelna 2.

5.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Księdza Kostki 14 w wysokości 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) na remont dachu nieruchomości położonej we Wschowie ul. ks. Kostki  14.

6.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Kilińskiego 2 w wysokości 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na remont dachu nieruchomości położonej we Wschowie ul. Kilińskiego 2.

7.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Księdza Kostki 20 w wysokości 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) na remont dachu nieruchomości położonej we Wschowie ul. Księdza Kostki 20.

8.      Udziela się dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Daszyńskiego 9 w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na remont dachu  nieruchomości położonej we Wschowie ul. Daszyńskiego 9.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 

 

Uzasadnienie :

 

 

Wymienione podmioty spełniły warunki określone w uchwale NR XVI/135/07 w sprawie : zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

 

Z uwagi na braki formalne w dokumentacji w postaci pozwolenia na budowę odrzucono wniosek:

 

  1. Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 7 we Wschowie, na remont dachu nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 7 – wnioskowana kwota dotacji 31.044,22 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści cztery złote 22/100).

 

 

 

Opracowanie :

Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych

 

 

 


Uchwala Nr 22,244,12 - dotacja na prace konserwatorskie
Rozmiar: 36.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:31:32
Ilość pobrań: 160

Data publikacji: 2013-02-06 14:30:48 (477 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:31:32 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,244,12 - dotacja na prace konserwatorskie (Uchwala_Nr_22,244,12_-_dotacja_na_prace_konserwatorskie[3794x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa