Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/245/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

         UCHWAŁA NR  XXII/245/12

        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 2 pkt 3, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. W załączniku Nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4. W załączniku Nr 8 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku Nr 9 „Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

6. W załączniku Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

7. W załączniku Nr 11 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

8.      W załączniku Nr 12 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę  59 413 931,00 zł.

1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę  52 502 585,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę  6 911 346,00 zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę  63 351 693,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę  53 078 396,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 273 297,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 937 762,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  oraz  z wolnych środków.

 

      4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 

1. § 6 Uchwały Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

     

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

 

2. § 9 Uchwały Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

 

Ustala się dochody w kwocie 325 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 329 350,00 zł. i w gminnym programie przeciwdziałania  narkomanii w kwocie 25 000,00 zł.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 22,245,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r.
Rozmiar: 57.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:34:21
Ilość pobrań: 158
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 123.49 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:34:35
Ilość pobrań: 157
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 207.92 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:34:54
Ilość pobrań: 167
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:35:12
Ilość pobrań: 156
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 4 - powiat
Rozmiar: 19.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:35:27
Ilość pobrań: 164
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 5 - dot dla j. spoza s fin.publ.
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:35:44
Ilość pobrań: 161
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 6 - rachunek dochodow osw.
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:36:00
Ilość pobrań: 169
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 7 - solectwa
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:36:14
Ilość pobrań: 156
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 8 - fundusz solecki
Rozmiar: 49.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:36:32
Ilość pobrań: 168
Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 9 - wydatki majatkowe
Rozmiar: 156.65 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:36:50
Ilość pobrań: 172

Data publikacji: 2013-02-06 14:33:46 (519 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:34:21 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r. (Uchwala_Nr_22,245,12_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2012r[3795x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:34:35 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[3795x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:34:54 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3795x3].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:35:12 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3795x4].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:35:27 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 4 - powiat (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_4_-_powiat[3795x5].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:35:44 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 5 - dot dla j. spoza s fin.publ. (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_5_-_dot_dla_j[3795x6].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:36:00 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 6 - rachunek dochodow osw. (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_6_-_rachunek_dochodow_osw[3795x7].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:36:14 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 7 - solectwa (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_7_-_solectwa[3795x8].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:36:32 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 8 - fundusz solecki (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_8_-_fundusz_solecki[3795x9].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 14:36:50 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,245,12 - Zalacznik Nr 9 - wydatki majatkowe (Uchwala_Nr_22,245,12_-_Zalacznik_Nr_9_-_wydatki_majatkowe[3795x10].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa