Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/247/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXIII/247/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust.1 pkt.1 i ust.6 ,art.37 ust.1, ust. 2 pkt.1 i 6, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych

     położonych we Wschowie:

1)        przy ul.T.Kościuszki 1/5;

2)                    przy ul.T.Kościuszki 1/6.

   

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty

     w wysokości :

1)      95 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w ust.1 pkt.1 - 2;

2)      90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych:

-  przy ul.Polnej 4/3;

                 -  przy ul.Daszyńskiego 16/2;

                 -  przy ul.Parkowej 2/4.

   

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch lokali   mieszkalnych.

 

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) i wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 50% od ceny zbycia:

 

       - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1316/7 o powierzchni 0,0197 ha usytuowanej na

          zapleczu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Konopnickiej 14;

       - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1317/1o powierzchni 0,0286 ha usytuowanej na

          zapleczu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Konopnickiej 54;

       - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1317/4 o powierzchni 0,0283 ha usytuowanej na

          zapleczu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Konopnickiej 48;

       - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1317/5  o powierzchni 0,0303 ha usytuowanej na

          zapleczu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Konopnickiej 46.

 

5.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 4 jest :jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność nieruchomości.

 

6.      Wyraża się zgodę na  oddanie w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej garażem murowanym (na podstawie pozwolenia na budowę) oznaczonej numerem ewidencyjnym 576/3 o powierzchni 0,0029 .ha położonej przy ul. Piłsudskiego we Wschowie.

 

 

2

7.      Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego i wyraża się zgodę na zbycie dotychczasowemu najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul.Ks.A.Kostki 13 we Wschowie.

 

8.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

1)   działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1740/1  o powierzchni 2,0273 ha położonej przy ul. Przemysłowej we Wschowie;

2)   działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 130 o powierzchni 0,2900 ha zabudowanej

     budynkiem remizy strażackiej położonej w Tylewicach;

3)   działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 258 o powierzchni 0,2300 ha zabudowanej

     budynkiem remizy strażackiej położonej w Wygnańczycach;

4)   działki  gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 338/1 o powierzchni 0,2900 ha

     położonej w Osowej Sieni;

5)   lokalu niemieszkalnego (garażu) o powierzchni 27,91 m2 przy ul.Niepodległości 12,12a we Wschowie;

6)   lokalu niemieszkalne (garażu) o powierzchni 46,64 m2 przy ul.Niepodległości 12,12a we

     Wschowie;

7)   działki gruntu niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi :118/1 i 119/1

     o łącznej powierzchni 0,3433 ha przy ul. Wierzbowej we Wschowie.    

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn


 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

Ad. ust. 1 , ust.2 i ust.3)

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali).W wymienionych lokalach

w  ust.1 i ust.2   w ciągu ostatnich 5-ciu lat nie były wykonywane większe remonty. Warunkiem udzielenia bonifikaty w wysokości 90%  jest jednorazowa wpłata przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Przy czym -  dla lokali mieszkalnych wymienionych  w ust.1 pkt.1-2  proponuje się udzielenie 95% bonifikaty- ze względu na zamiar zawarcia aktu notarialnego w jednym dniu.

Dla lokali mieszkalnych wymienionych w ust.2 pkt. 2 Rada Miejska we Wschowie wyraziła  zgodę na zbycie w czerwcu br.

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

 

Ad. ust.4  i ust.5)

Działki  wymienione w ust.4 położone są na zapleczu nieruchomości usytuowanych przy ul. M.Konopnickiej we Wschowie. jest to kontynuacja dalszej sprzedaży-z uwagi na złożone wnioski właścicieli nieruchomości głównych. Proponuje się udzielenie 50% bonifikaty przy ich zbyciu-podobnie jak to czyniono we wcześniej podjętych uchwałach.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowa wpłata przed dniem podpisania aktu notarialnego.

 

Ad. ust.6)

Działka 576/3 położona przy ul. Piłsudskiego we Wschowie jest zabudowana garażem murowanym wybudowanym ze środków finansowych własnych osoby fizycznej. Grunt natomiast jest własnością Gminy Wschowa. Podobnie jak w dotychczasowych przypadkach -proponuje się -oddanie gruntu

 w użytkowanie wieczyste, za które będą pobierane opłaty roczne.           

 

Ad. ust.7)      

Najemca lokalu użytkowego  złożył wniosek o jego wykup-w trybie bezprzetargowym. Jest to ostatni lokal w tym budynku-po sprzedaży lokalu -budynek przy ul.Kostki 13 będzie nieruchomością prywatną. Najemca wykonał remont lokalu -celem przystosowania do profilu prowadzonej działalności ze środków własnych

 

Ad. ust.8)

Proponuje się -sprzedaż w trybie przetargowym wymienionych w tym punkcie nieruchomości- 

-celem pozyskania środków finansowych;

-działka 1740/1 przy ul. Przemysłowej we Wschowie przeznaczona jest pod działalność

   produkcyjną, usługową -co daje możliwość sprzedaży dla  potencjalnego inwestora;

-działki numer 130 w Tylewicach i numer 258 w Wygnańczycach zabudowane remizami-

   w Tylewicach nie istnieje ochotnicza straż pożarna, natomiast remiza w Wygnańczycach zostanie

   przeniesiona do Centrum Animacji- a fundusze uzyskane ze sprzedaży mogą być wykorzystane na

    inne cele;

-działka 338/1 w Osowej Sieni położona jest za Szkołą Podstawową położona bezpośrednio przy

   drodze asfaltowej zostanie sprzedana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie

    z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania; jej nabyciem są

    zainteresowane osoby fizyczne,

  -lokale niemieszkalne (garaże) wymienione w pkt.5 i 6 były przedmiotem przetargu na oddanie

    w najem-jednakże nie znalazły chętnego do zagospodarowania, obecnie są  puste-zatem

    proponuje się ich sprzedaż, by nie uległy dewastacji;

  -działka gruntu niezabudowana położona przy ul. Wierzbowej we Wschowie-zgodnie z zapisami

     m.p.z.p. przeznaczona jest pod zabudowę  usługową.

Wymienione w ust.8 nieruchomości będą zbywane w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

03.08.2012r.


Uchwala Nr 23,247,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 46.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:49:52
Ilość pobrań: 224

Data publikacji: 2013-02-06 14:49:00 (476 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:49:52 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,247,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_23,247,12_-_zbycie_nieruchomosci[3797x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa