Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/248/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.

UCHWAŁA NR XXIII/248/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zmianami) w związku z art.13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261,poz.2603 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego oddania w najem garażu dla Pani Ewy Skorupińskiej oraz zawarcia umowy na czas nieokreślony, będącego w użyczeniu Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zmianami) dotyczącym określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należy wyłącznie do właściwości rady gminy. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Miejska może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

 

 

Umowa użyczenia nieruchomości zabudowanej – Domu Kultury we Wschowie - nr RGO-72244/22/17/2003 z dnia 18-07-2003r. stanowi, iż biorący w używanie (Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie)  ma możliwość wynajmowania lokali znajdujących się w przedmiocie użyczenia osobom trzecim po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Użyczającego (Gmina Wschowa).

 

Pismem z dnia 19.07.2012 r. Pani Ewa Skorupińska zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu garażu.

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie Pan Piotr Chałupka, pismem CKiR.0222.1.2012 z dnia 27.07.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.07.2012r.), zwrócił się o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu garażu dla Pani Ewy Skorupińskiej.

Dotychczasowa umowa najmu upłynęła z dniem 31.07.2012 r.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Lorych - Wydział GIN

02.08.2012r.


Uchwala Nr 23,248,12 - odstapienie od trybu przetargowego - najem garazu
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:51:11
Ilość pobrań: 201

Data publikacji: 2013-02-06 14:50:20 (575 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:51:11 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,248,12 - odstapienie od trybu przetargowego - najem garazu (Uchwala_Nr_23,248,12_-_odstapienie_od_trybu_przetargowego_-_najem_garazu[3798x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa