Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/251/12                              

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym
                      tj. służebnością przesyłu nieruchomości Gminy Wschowa.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990r. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Miejska we Wschowie wyraża zgodę na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebność przesyłu na rzecz  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa nieruchomości położonych w miejscowościach:

1.      Siedlnica - nieruchomości o numerach ewidencyjnych 53, 55, 189 i 118, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00020830/5.

2.      Dębowa Łęka - nieruchomość o numerze ewidencyjnym 14, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00020778/2.

3.      Przyczyna Dolna - nieruchomości o numerach ewidencyjnych 173, 176, 312 i 316, dla których Sad Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00020840/8.

4.      Konradowo - nieruchomości o numerach ewidencyjnych 519 i 534, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00020866/6.

5.      Kandlewo - nieruchomość o numerze ewidencyjnym 366, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00020832/9.

§  2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                              Przewodniczący

                             Rady Miejskiej

 

                             Franciszek Baśczyn

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY nr XXIII/   /12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu nieruchomości Gminy Wschowa

 

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, opisanym w art. 3051 do 3054 kodeksu cywilnego, które zostało wprowadzone w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się. Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1 Kc, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W dniu 30 lipca 2012 roku (data wpływu do tut. Urzędu) firma Investgas S.A. jako inwestor zastępczy Inwestora – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zwróciła się z pismem o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie ustanowienie służebności przesyłu na trasie wybudowanego gazociągu na terenie Gminy Wschowa. Nieruchomości, które obejmuje obszar gazociągu są oznaczone w wypisie z rejestru gruntów jako grunty pod rowami. W/w służebność przesyłu, którą obciążone będą wymienione nieruchomości w przedmiotowej uchwale jest odpłatna i zostanie wpisana w dziale III ksiąg wieczystych każdej z nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty podatku od czynności cywilnoprawnych związane z ustanowieniem służebności i koszty sądowe związane z wpisem służebności do ksiąg wieczystych poniesie spółka Inwestgas S.A.jako inwestor zastępczy  Inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

 

 

 

 


Uchwala Nr 23,251,12 - ustanowienie sluzebności PGNiG
Rozmiar: 41.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:55:27
Ilość pobrań: 195

Data publikacji: 2013-02-06 14:54:37 (1163 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:55:27 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,251,12 - ustanowienie sluzebności PGNiG (Uchwala_Nr_23,251,12_-_ustanowienie_sluzebności_PGNiG[3801x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa