Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/253/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

UCHWAŁA NR XXIII/253/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia    23 sierpnia  2012 r.

 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca
                     2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
                     prowadzone przez Gminę Wschowa.

           

Na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 w związku                z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

W Uchwale Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa zmienia się treść § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych ponad czas realizacji podstawy programowej w wysokości:

1)      2,00 zł za zajęcia , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2)      2,05 zł za zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”

§  2

Traci moc Uchwała Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały w sprawie :  zmiany Uchwały Nr VII/52/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 

W Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa,  w § 1 w tytule Uchwały mylnie podano numer uchwały:

- podano Nr VIII/52/11 a winno być Nr VII/52/11 .

 

 

Opracowała:

Barbara Nowak – Główny specjalista ds. oświaty  Wydziału WOS

Wschowa, dnia 2012-08-09


Uchwala Nr 23,253,12 - zm.Uchwaly Nr VII,52,12- oplaty w przedszkolach
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:57:32
Ilość pobrań: 174

Data publikacji: 2013-02-06 14:56:51 (488 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:57:32 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,253,12 - zm.Uchwaly Nr VII,52,12- oplaty w przedszkolach (Uchwala_Nr_23,253,12_-_zm[3803x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa