Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/254/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR XXIII/254/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
                    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Wschowa postanawia przyjąć dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji Programu pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zawarcia umowy, o której mowa
w §1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/     /2012

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa złożył wstępny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dofinansowanie realizacji Programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Pismem z dnia 16.03.2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze poinformował Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, że decyzją Zarządu Funduszu podjętą na posiedzeniu w dniu 15.03.2012r. - wniosek Gminy Wschowa został przyjęty do planu działalności Funduszu na rok 2012 w ramach środków zarezerwowanych na realizację w/w Programu. Na realizację zadania zaplanowano wstępnie dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł i do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Jednym z warunków pozyskania dotacji jest podjęcie przez Radę Miejską we Wschowie uchwały dot. przyjęcia w/w pomocy. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za stosowne.

 

 

 

 

Sporządził:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

UMiG Wschowa

 


Uchwala Nr 23,254,12 - przyjecia dotacji od WFOSiGW w Zielonej Gorze - azbest
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:58:51
Ilość pobrań: 238

Data publikacji: 2013-02-06 14:58:10 (820 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:58:51 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,254,12 - przyjecia dotacji od WFOSiGW w Zielonej Gorze - azbest (Uchwala_Nr_23,254,12_-_przyjecia_dotacji_od_WFOSiGW_w_Zielonej_Gorze_-_azbest[3804x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa