Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/256/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                                                            

                                                               UCHWAŁA NR  XXIII/256/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021 - „Wykaz  przedsięwzięć ” otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     

                          

             Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia

 

do zmian do projektu Uchwały Nr  XXIII/    /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012 zmieniającej Uchwałę Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012-2021.

 

 

W projekcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

 

 

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa do zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Ponadto:

1. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono przedsięwzięcie: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie”.

na lata 2012 – 2013 na łączną kwotę 1 181 811,00.

z tego:

rok 2012 – 10 200,00

rok 2013 – 1 171 611,00.

 

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” planowany budżet na rok 2013 dostosowano do zmiany wynikającej z wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

Wschowa, dnia 14 sierpnia 2012.


Uchwala Nr 23,256,12 - zmiana WPF
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 15:03:13
Ilość pobrań: 173
Uchwala Nr 23,256,12 - Zalacznik Nr 1 - wpf
Rozmiar: 190.25 KB
Data publikacji: 2013-02-06 15:03:34
Ilość pobrań: 165
Uchwala Nr 23,256,12 - Zalacznik Nr 2 - Przedsiewziecia
Rozmiar: 203.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 15:03:56
Ilość pobrań: 158

Data publikacji: 2013-02-06 15:02:01 (465 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 15:03:13 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,256,12 - zmiana WPF (Uchwala_Nr_23,256,12_-_zmiana_WPF[3806x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 15:03:34 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,256,12 - Zalacznik Nr 1 - wpf (Uchwala_Nr_23,256,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_wpf[3806x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 15:03:56 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,256,12 - Zalacznik Nr 2 - Przedsiewziecia (Uchwala_Nr_23,256,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_Przedsiewziecia[3806x3].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa