Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/257/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXIV/257/2012

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 27 września  2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z art. 34 ust.1 pkt.1 i ust.6 , art.37 ust.1, ust. 2 pkt.1 i 6, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,ust.3 ustawy

 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych

     położonych we Wschowie:

    1) przy ul. Głogowskiej 9/2;

    2) przy ul. Mickiewicza 1/3;

    3) przy ul. Mickiewicza 7a/4.   

 

2.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcy nieruchomości gruntowej

    zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym położonym w Wygnańczycach 39/2

    i wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w   
    wysokości 70%.

 

 3.Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny

      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy

      przenoszącej  własność nieruchomości.

 

 4. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków

       zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny )

       korytarza o powierzchni 14,90 m2 położonego w budynku przy ul. Niepodległości 12,12a we

       Wschowie.

 

  5. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego  i wyraża się zgodę na zbycie

      dotychczasowemu najemcy:

      1) lokalu użytkowego  o powierzchni 55,00 m2 położonego przy  ul. Niepodległości 12,12a we

          Wschowie;

      2) lokalu użytkowego o powierzchni 63,40 m2 położonego przy ul. Polnej 4 we Wschowie.

 

  6.  Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

       1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 145/4  o powierzchni 0,0800 ha położonej

            w Osowej Sieni;

       2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/3 o powierzchni 1,0744 ha , stanowiącej

            las , położonej w Tylewicach.

 

  7.  Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działek gruntu  położonych we

       Wschowie: numer:296/1 o powierzchni 0,0675ha i numer 309/1 o powierzchni 0,0297 ha na

        poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących działki

       oznaczone numerem ewidencyjnym 2347 i 2348, będących  własnością osób fizycznych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady  Miejskiej

 

                                                                                  Franciszek  Baśczyn

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia 27 września2012r.

 

Ad. ust. 1 )

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)..

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

Ad. ust. 2 i 3)

            Nieruchomość położona w Wygnańczycach 39/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z uwagi na to, iż zgodnie z obowiązującą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010r. -"w budynku, który obejmuje tylko jeden lokal, nie można ustanowić odrębnej własności tego lokalu". Dotychczas - w orzecznictwie obowiązywała zasada, iż budynki jednorodzinne należy traktować tak samo jak lokale mieszkalne we wspólnotach (ustanawiając samodzielność lokalu i udzielając bonifikatę).

W tym przypadku - nieruchomość składa się wyłącznie z 1 lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dla 1 rodziny-dlatego też proponuje się udzielenie 70% bonifikaty od ceny sprzedaży (tak jak to miało miejsce w poprzednich latach).

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowa wpłata przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Ad. ust.4)

            Przedmiotowe pomieszczenie o powierzchni obecnie 14,90 m2  zostało wydzielone

z pomieszczenia gminnego - celem poszerzenia części komunikacyjnej (klatki schodowej) -

dojścia do lokalu mieszkalnego znajdującego się na piętrze budynku  (znajdującego się w podwórzu

nieruchomości  zabudowanej przy ul. Niepodległości 12,12a).Proponuje się sprzedaż bezprzetargową - na rzecz właściciela lokalu-celem poprawy funkcjonowania lokalu.

Ad. ust.5)      

Najemcy lokali  użytkowych wymienionych w tym punkcie  złożyli  wnioski  o   ich wykup

-w trybie bezprzetargowym, gdyż są zainteresowani dalszym inwestowaniem w te lokale, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ad. ust.6)

Proponuje się -sprzedaż w trybie przetargowym  (zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)wymienionych w tym punkcie nieruchomości- 

-celem pozyskania środków finansowych (wnioski o nabycie złożyły osoby zainteresowane nabyciem)

-działka 145/4 o powierzchni 0,0800 ha w Osowej Sieni ;

-działki numer 222/3 o powierzchni 1,0744 ha  w Tylewicach;.

Ad. ust.7)

            O nabycie działek wymienionych w tym punkcie złożyła wniosek osoba fizyczna (właściciel sąsiednich nieruchomości stanowiących działki 2347 i 2348).Działki 296/1 i 309/1  nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych - ze względu na kształt i przeznaczenie

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: "D-1-R" -tereny rolne

 z zakazem zabudowy. W związku z powyższym proponuje się ich zbycie w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - tj.zgodnie

 z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

14.09.2012r.


Uchwała Nr 24,257,12 - zbycie nieruchomości
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:49:57
Ilość pobrań: 496

Data publikacji: 2013-02-06 16:49:11 (494 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:49:57 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,257,12 - zbycie nieruchomości (Uchwała_Nr_24,257,12_-_zbycie_nieruchomości[3807x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa