Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/258/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXIV/258/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

 z dnia 27 września  2012r.

 

w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte

                   z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

 

            Na  podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) oraz art.98 ust.1 i 3

 w związku z art.131 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102, poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na  przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania właścicielom działek gruntów, wydzielonych pod drogi gminne i przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych -na własność Gminy Wschowa, tj.:

 

1) właścicielowi działek gruntu numer: 2340/11, 2340/1 i 2340/4 o łącznej powierzchni 0,2196 ha,

    zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/00003700/0   przyznaje się działki  numer: 301/5,

    303/6, 300/17, 303/5, 320/12, 300/18, 301/6, 303/8, 303/7, 320/6 i 309/12  o łącznej powierzchni

    0,2312 ha; zapisanych w księgach wieczystych: ZG1W/00005267/6 i ZG1W/00000097/8;

 

2) właścicielowi działek gruntu numer: 2287/1 i 2287/2 o łącznej powierzchni 0,2984 ha ,

     zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/0000 6609/3 przyznaje  się  działki gruntu: numer:

     300/13, 302/2, 303/11, 303/10, 320/8, 300/14, 302/3, 303/12, 299/7, 300/11, 305/3 i 306/3

     o łącznej powierzchni 0,2966 ha, zapisanych w  księgach wieczystych: ZG1W/00005267/6

     i ZG1W/00000097/8;

 

3) właścicielowi działki gruntu numer: 2273/6 o powierzchni 0,1499 ha, zapisanej w księdze

     wieczystej ZG1W/00016908/2 przyznaje się  działki  gruntu  numer: 300/12, 301/7,   302/1,

     303/9 i 320/7 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, zapisanych w księgach  wieczystych:ZG1W/

     0000097/8 i ZG1W/00005267/6.

 

Wymienione w § 1 grunty znajdują się w obrębie geodezyjnym Wschowa.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady  Miejskiej

 

                                                                                            Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały o przyznaniu nieruchomości zamiennych

 

Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) - za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  a właściwym organem. Przepis art.131 stosuje się odpowiednio, czyli: w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana nieruchomość zamienna.

Z właścicielami gruntów przeprowadzono negocjacje- w wyniku których - właściciele  wyrazili zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne , a które przeszły z mocy prawa na własność Gminy zgodnie z zatwierdzonymi ostatecznymi decyzjami podziałowymi :

 

1)PP.6831.34.2011 z 05.10.2011r.

2)PP.6831.25.2011 z 30.08.2011r.

3)RGO-735/2/2000 z 11.01.2000r.

 

            Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -działki: 2340/1,2340/4 , 2340/11 ,2287/1,2287/2 i 2273/6 stanowiące własność osób fizycznych  - zostały wydzielone - celem przeznaczenia pod drogi publiczne.

 

Natomiast działki :301/5,303/6,300/17,303/5,320/12,300/18,301/6,303/8,303/7,320/6,309/12,300/13,302/2,303/11,

303/10,320/8,300/14,302/3,303/12,299/7,300/11,305/3,306/3,300/12,301/7,302/1,303/9,320/7 stanowią własność gminy i są położone w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

13.09.2012r.

 


Uchwała Nr 24,258,12 - przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:51:00
Ilość pobrań: 665

Data publikacji: 2013-02-06 16:50:17 (503 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:51:00 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,258,12 - przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (Uchwała_Nr_24,258,12_-_przyznania_nieruchomości_zamiennej_w_ramach_odszkodowania[3808x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa