Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/260/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień gmina Wschowa.

                                              

UCHWAŁA NR XXIV/260/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień gmina Wschowa.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i art. 27 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 j.t.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zwanego dalej „Planem”, w zakresie obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego projektem Planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000.

 

§ 3

 

Przedmiot ustaleń Planu obejmuje zakres określony w art.15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu.

 

§ 4

 

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla poszczególnych działek objętych planem.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady  Miejskiej

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIV/   /2012

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 27 września 2012 roku

 

            Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zwanym dalej „Planem”, podejmuje się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej „UPZP”) przed podjęciem uchwały zostało przeprowadzone postępowanie przedplanistyczne.

W ramach tego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, przygotował materiały geodezyjne do opracowania Planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

W wyniku analizy stwierdzono, że rozwiązania  przewidywane Planem będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej, określonymi w Studium.                   

Zasięg planu ograniczony został wyłącznie do obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:2000.

 

Burmistrz w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla tego terenu stwierdził, że właściwym jest określenie przeznaczenia i warunków zagospodarowania w trybie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gwarantuje on zarówno właściwy udział społeczności lokalnej w wypracowaniu optymalnej lokalizacji inwestycji jak i zabezpieczenie interesów podmiotów znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Stanowi on jednocześnie dla inwestora stabilne oparcie, jako prawo miejscowe, do uzyskania pozwolenia na budowę gwarantując pewność inwestycji i minimalizując ryzyko występujące przy decyzjach lokalizacyjnych (zmiana decyzji, uchylenie decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, wygaśnięcie decyzji).

 

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właścicieli i kierunkami polityki przestrzennej Gminy.

 

Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Planu.                     W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.

 

Opracował:

Leszek Piotrowski

 

Wydz. PP

 

Wschowa, dnia 18 września 2012 roku

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gwar 


Uchwała Nr 24,260,12 - m.p.z.p. Osowa Sień - BIOGAZOWNIA
Rozmiar: 1 039.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:53:07
Ilość pobrań: 198

Data publikacji: 2013-02-06 16:52:15 (935 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:53:07 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,260,12 - m.p.z.p. Osowa Sień - BIOGAZOWNIA (Uchwała_Nr_24,260,12_-_m[3810x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa