Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/261/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej

 

UCHWAŁA NR XXIV/261/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia  27 września 2012r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej  dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. /nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1282, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2009 r. Nr 215 poz. 1674, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej  dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa wprowadza się następujące zmiany:

1.      §1 otrzymuje brzmienie:

1.      Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi przejrzysty program pomocy regionalnej i przeznaczona jest na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Wschowa, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawach wyłączeń blokowych (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008r).

2.      Warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają  zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawach wyłączeń blokowych (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008r) przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146 poz. 927).

2.      W § 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

4) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

3.      W § 10 w pkt 1 zmienia się termin z 15 stycznia każdego roku na 31 stycznia każdego roku;

4.      W § 10 w pkt 1lit. b otrzymuje brzmienie:

b. oświadczenie o wysokości kosztów pracy brutto nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, o których mowa w §4 za okres poprzedniego roku kalendarzowego – zał. Nr 8

 

5.      Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 


§2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek Baśczyn


 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały nr XXIV/261/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 27 września 2012r.

 

…………………………………………………..

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

 

…………………………………………………...

(adres zamieszkania / siedziby)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Działając w  myśl §10 ust. 1 lit. b Uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  26  czerwca 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej  dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa

 

oświadczam, że w …….. roku koszty pracy brutto nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, o których mowa w §4 uchwały, wyniosły ………………………………… zł.

 

 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.).

 

 

 

 

        ………………………….                                      …………………………………………

                 data                                                                      podpis przedsiębiorcy

                                                                                                lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej  dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.

Przedłożony projekt realizuje uprawnienia wynikające z art. 7 ust. 3 i art. 20d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zaproponowane zmiany dotyczą uporządkowania zapisów uchwały w zakresie odpowiadającym obowiązującym przepisom unijnym: rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawach wyłączeń blokowych (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008r) oraz krajowym: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146 poz. 927). W §1 pkt 3 dostosowano termin składania wymaganych dokumentów (15 stycznia) do terminu składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (31 stycznia) wynikający ze znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

 

Przygotowała: A. Bojarska-Owoc

 


Uchwała Nr 24,261,12 - zm.Uchwały Nr XXV,206,08 - zwoln.od pod.od nieruch.pomoc przedsięb
Rozmiar: 48.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:54:09
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2013-02-06 16:53:37 (564 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:54:10 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,261,12 - zm.Uchwały Nr XXV,206,08 - zwoln.od pod.od nieruch.pomoc przedsięb (Uchwała_Nr_24,261,12_-_zm[3811x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa