Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/264/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania

UCHWAŁA NR XXIV/264/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 września 2012 roku

 

 

w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26
                      kwietnia 2012 r. w sprawie  emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
                      nabywania i wykupu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 26 kwietnia 2012 roku :w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące  zmiany:

 

 

1)  § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

Gmina Wschowa wyemituje 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 7.700.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych).

 

2)  § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 

1)      seria A12 o wartości       400.000 zł,

2)      seria B12 o wartości       500.000 zł,

3)      seria C12 o wartości       500.000 zł,

4)      seria D12 o wartości       500.000 zł,

5)      seria E12 o wartości        500.000 zł,

6)      seria F12 o wartości        500.000 zł,

7)      seria G12 o wartości       500 000 zł,

8)      seria H12 o wartości       500.000 zł,

9)      seria I12 o wartości         500 000 zł,

10)  seria J12 o wartości         600.000 zł,

11)  seria K12 o wartości       600 000 zł

12)  seria L12 o wartości    1 000 000 zł

13)  seria M12 o wartości      200 000 zł

14)  seria N12 o wartości       400 000 zł

15)  seria O12 o wartości       500 000 zł

 

 

3)  § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 

1)      7 lat od daty emisji obligacji serii B12,C12,D12,E12,M12 i O12

2)      8 lat od daty emisji obligacji serii A12,F12,G12,J12 i N12

3)      9 lat od daty emisji obligacji serii H12,I12,K12 i L12.

 

 

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                           Franciszek Baśczyn


 

UZASADNIENIE

 

do projektu Uchwały Nr XXIV /     /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27  września  2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

W Uchwale Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

proponuje się zmianę polegającą na dodatkowej emisji obligacji serii M12 o wartości 200 000 zł,N12 o wartości 400 000 zł i O12 o wartości 500 000 zł.

Tym samym w roku 2012 zostaną zwiększone przychody z emisji obligacji z 6 600 000 zł

do 7 700 000 zł.

 

 

Opracował: Wydział Budżetu i Finansów

20.09.2012r.


Uchwała Nr 24,264,12 - emisja obligacji
Rozmiar: 48.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:58:25
Ilość pobrań: 188

Data publikacji: 2013-02-06 16:57:15 (476 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:58:25 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,264,12 - emisja obligacji (Uchwała_Nr_24,264,12_-_emisja_obligacji[3814x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa