Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/265/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

                                                                                                                                 UCHWAŁA NR  XXIV/265/12

        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 września  2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1.      § 5 Uchwały otrzymuje  brzmienie:

 

„Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 8 535 273,00 – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do mniejszej Uchwały.”

 

2. § 10 ust. 11 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz  emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty  3 487 501,00 zł.

w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty  884 994,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytu i pożyczki do kwoty  5 097 493,00 zł.”

 

3. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku Nr 4 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6. W załączniku Nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7. W załączniku Nr  7 „ Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8. W załączniku Nr 8 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

9. W załączniku Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

10. W Załączniku Nr 12 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

11. Uchyla się § 6.

 

12. Uchyla się załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie   porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na 2012 rok”.

 

§  2

 

  1. Dotychczasowe § 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Uchwały otrzymują odpowiednio  numerację: § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

2.  Dotychczasowe załączniki  Nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 otrzymują odpowiednio numerację: Nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

   

                                                                                  § 3

 

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 57 578 929,00 zł.

1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę  52 323 943,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę  5 254 986,00 zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę  62 532 359,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę   53 390 963,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę  9 141 396,00 zł.

 

3. Deficyt budżetu w kwocie 4 953 430,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z wolnych środków

 

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

                                                                                  § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Uchwała Nr 24,265,12 - zmiana uchwały budżetowej na 2012r.
Rozmiar: 62.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:59:49
Ilość pobrań: 178
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 139.17 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:00:07
Ilość pobrań: 174
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 175.02 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:00:24
Ilość pobrań: 191
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:00:45
Ilość pobrań: 168
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 4 - dotacje na zsdania zlecone
Rozmiar: 90.33 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:01:06
Ilość pobrań: 162
Uchwała Nr 24,265,12 - Załączniik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 94.91 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:01:27
Ilość pobrań: 161
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek fin. publ.
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:01:47
Ilość pobrań: 188
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza fin.publ.
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:02:04
Ilość pobrań: 175
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 8 - sołectwa
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:02:21
Ilość pobrań: 163
Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 9 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 150.43 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:02:39
Ilość pobrań: 167

Data publikacji: 2013-02-06 16:59:14 (569 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:59:49 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - zmiana uchwały budżetowej na 2012r. (Uchwała_Nr_24,265,12_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2012r[3815x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:00:07 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[3815x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:00:24 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[3815x3].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:00:45 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3815x4].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:01:06 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 4 - dotacje na zsdania zlecone (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_na_zsdania_zlecone[3815x5].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:01:27 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załączniik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załączniik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[3815x6].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:01:47 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 6 - dotacje dla jednostek fin. publ. (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jednostek_fin[3815x7].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:02:04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 7 - dotacje dla jedn. spoza fin.publ. (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_7_-_dotacje_dla_jedn[3815x8].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:02:21 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 8 - sołectwa (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_8_-_sołectwa[3815x9].xls) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:02:39 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,265,12 - Załącznik Nr 9 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_24,265,12_-_Załącznik_Nr_9_-_wydatki_majątkowe[3815x10].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa