Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/272/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXV/272/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

 z dnia 25 października  2012 roku

 

 

w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte

                   z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

 

 

Na  podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) oraz art.98 ust.1 i 3 w związku z art.131 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na  przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania właścicielom działek gruntów, wydzielonych pod drogi gminne i przejęte z mocy prawa na własność Gminy Wschowa: właścicielom działek gruntu numer: 2314/4 i 2314/8 o łącznej powierzchni 0,1723 ha, zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/00001743/9   przyznaje się działki  o numerach ewidencyjnych: 305/4, 306/4, 307/4  i 300/16  o łącznej powierzchni 0,1104 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1W/00000097/8  oraz działkę o numerze ewidencyjnym 92/61 o powierzchni 0,0655 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1W/00003078/0.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady  Miejskiej

 

                                                                                             Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o przyznaniu nieruchomości zamiennych

 

Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.)-za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  a właściwym organem. Przepis art.131 stosuje się odpowiednio, czyli: w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana nieruchomość zamienna.

Z właścicielami gruntów przeprowadzono negocjacje- w wyniku których -właściciele  wyrazili zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne , a które przeszły z mocy prawa na własność Gminy zgodnie z zatwierdzoną ostateczną decyzją podziałową -PP.6831.7.2012 z 09.02.2012r.

 

            Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -działki: 2314/4 i 2314/8 stanowiące własność osób fizycznych  - zostały wydzielone -celem przeznaczenia pod drogi publiczne.

Działka:2314/4 położona jest  wg m.p.z.p. na terenie oznaczonym symbolem "D-42-KDL"-ulice i drogi publiczne o klasie lokalnej.

Działka:2314/8 położona jest wg m.p.z.p. na terenie oznaczonym symbolem "D-037-KDD"-

tereny pod drogi dojazdowe.

 

Natomiast działki :

300/16,305/4,306/4,307/4  oraz 92/61

stanowią własność gminy i są położone w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki:300/16,305/4,306/4 i 307/4  -wg m.p.z.p. położone są na terenie  oznaczonym symbolem

"D-6-MN"-tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą.

Działka:92/61-wg m.p.z.p. położona jest na terenie oznaczonym symbolem "D-14-MN"-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wolnostojącej.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

15.10.2012r.

 Data publikacji: 2013-02-06 17:29:47 (546 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa