Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/275/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                                                                                             

UCHWAŁA  NR XXV/275/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia się  zaciągnąć w 2013 r. pożyczkę w  Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 846 525 zł. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadanie

           Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna

           w kwocie 1 846 525 zł.

§ 2

 

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową o przyznanie pomocy zawartą z Samorządem Województwa Lubuskiego.

 

§ 3

 

Zabezpieczeniem  spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

       

 

 

 

              UZASADNIENIE

 

do Projektu Uchwały Nr  XXV/    /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia25 października 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

18.07.2012r. zakończyła się ocena wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Przyczyna Górna”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym 01.08.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00015-6921-UM0400049/11. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2013r., ostateczne rozliczenie nastąpi w IV kwartale 2013r. Termin złożenia wniosku o płatność zgodnie z umową dofinansowanie przypada na 15.12.2013 – 31.12.2013r. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o płatność pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mają 3 miesiące od dnia złożenia na weryfikację dokumentów. Ponadto do tego terminu nie wlicza się okresu przeznaczonego na złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Stąd pewnym jest, że Gmina Wschowa nie otrzyma dofinansowania w 2013 roku. W związku z powyższym koniecznym staje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu w łącznej kwocie 1 846 525 PLN.

 

Wschowa,18.10.2012

Opracował: Sylwia Gulczyńska

 


Uchwala Nr 25,275,12 - zaciagniecie pozyczki na wyprzedzajace finansowanie
Rozmiar: 46.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:34:48
Ilość pobrań: 162

Data publikacji: 2013-02-06 17:32:54 (472 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:33:45 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,274,12 - zm.Uchwaly Nr XIX,197,12 w spr. zaciagn. pozyczki na wyprz. finans. (Uchwala_Nr_25,274,12_-_zm[3824x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:34:34 Usunięto załącznik: Uchwala Nr 25,274,12 - zm.Uchwaly Nr XIX,197,12 w spr. zaciagn. pozyczki na wyprz. finans. (Uchwala_Nr_25,274,12_-_zm[3824x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:34:48 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,275,12 - zaciagniecie pozyczki na wyprzedzajace finansowanie (Uchwala_Nr_25,275,12_-_zaciagniecie_pozyczki_na_wyprzedzajace_finansowanie[3824x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa