Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXV/276/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

UCHWAŁA Nr XXV/276/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Gmina Wschowa wyemituje 13 100 (słownie: trzynaście tysięcy sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 13 100 000 zł (słownie: trzynaście milionów sto tysięcy złotych).

2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.      Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.      Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.      Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

§ 2

 

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

 

 §3

 

1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      seria M12 o wartości        2 700.000 zł,

2)      seria A13 o wartości           400.000 zł,

3)      seria B13 o wartości       2 500.000 zł,

4)      seria C13 o wartości        2 500.000 zł,

5)      seria D13 o wartości        2 600.000 zł,

6)      seria E13 o wartości        2 400 000 zł.

 

 

2.      Emisja obligacji serii M12  nastąpi w terminie do 31.12.2012 r., a emisja obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13 nastąpi w terminie do 31.12.2013 r.

3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.      Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1.    Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1)      w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii M12 i A13

2)      w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,

3)      w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C13,

4)      w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D13,

5)      w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E13.

2.    Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.    Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

§ 5

 

1.      Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku.

2.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.      Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.      Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.      Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

§ 6

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych oraz przychodów Gminy Wschowa w latach 2012-2026.

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

a)       zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b)       dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c)       wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                           Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XXV/      /12 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 25 października 2012roku

w sprawie : Emisji  obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Dla samorządowych finansów publicznych wprowadzone zostały dodatkowe- w stosunku do istniejących norm ostrożnościowych – trwałe, systemowe mechanizmy mające na celu ograniczenie deficytu i zadłużenia sektora samorządowego, które obowiązywać będą od
1 stycznia 2014.

 

Możliwości budżetowe Gminy Wschowa, które obrazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012 – 2021, w przedstawionym  kilkuletnim  horyzoncie czasowym są znacznie ograniczone zarówno w wymiarze formalno-prawnym jaki i finansowym.

 

Możliwości dowolnego kształtowania się wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego ogranicza już reguła wyrażona w art.242 ustawy o finansach publicznych,

 tj. nowa zasada bilansowania się dochodów i wydatków bieżących J.S.T.

 

Natomiast  zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, który  obowiązywać będzie  po 31 grudnia 2013r., obciążenia budżetowe każdej J.S.T związane z obsługą długu tej jednostki, obliczane są  indywidualnie  dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok na który wyliczany jest ten wskaźnik.

 

Należy zaznaczyć, że znaczna część dochodów J.S.T. oparta jest na koniunkturze gospodarczej kraju, jak i to, że na sytuację finansową gmin znaczący wpływ mają obowiązujące przepisy.

 

Dokonane w ostatnim okresie zmiany w przepisach niekorzystne dla gmin

( dot. min. karty nauczyciela, podatku Vat, ulg i progów podatkowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, wzrostu składki rentowej, dot. zakładów pracy chronionej, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dot. dofinansowania zadań na które udzielane są dotacje celowe, dot. wzrostu cen energii, gazu, paliwa i inne)

jak i nasilające się spowolnienie gospodarcze,

nastąpiły w okresie wielkiego wysiłku inwestycyjnego Naszej Gminy w ostatnich latach. Finansowanie inwestycji gminnych następowało z pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz z przychodów z emitowanych obligacji.

 

Konieczność wypełnienia wyżej określonych, systemowych reguł, jak i konieczność kontynuowania inwestycji, spowodowała, że

( mimo konsekwentnie prowadzonych działań polegających min. na pozyskiwaniu dodatkowych dochodów  i utrzymywaniu dyscypliny wydatkowej )

w latach 2012 i 2013 planuje się przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia

w oparciu o wykup obligacji , których  pierwotne terminy wykupu przypadają na lata 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Na wykup powyższych obligacji Gmina wyemituje nowe papiery wartościowe z wydłużonym terminem wykupu przypadającym na lata 2022 - 2026, na wartość :

-           w roku 2012 - 2.700.000,00 zł. - na wykup obligacji, których pierwotny termin wykupu przypada w  roku 2014,

-           w roku 2013 -10.400.000,00 zł.- na wykup obligacji, których pierwotny termin wykupu przypada w  roku 2013, 2015, 2016 i 2017.

 

Dzięki tak przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Gmina poprawi w latach następnych zarówno swoją płynność finansową jak i obowiązujące od 2014 roku nowe wskaźniki; uzyska też większą zdolność inwestycyjną, która, mimo hamującej gospodarki, i spadku nakładów na inwestycje publiczne, pozwoli Gminie być beneficjentem środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej w latach 2014- 2020 i tym samym pozwoli na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych istotnych dla Naszej Gminy.

 

Proponowana emisja obligacji  w roku 2012 nie zwiększy zadłużenia Gminy .

Proponowana emisja obligacji w roku 2013 nie zwiększy zadłużenia Gminy

 

Opr. A. Benit

Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

18.10.2012r.

 


Uchwala Nr 25,276,12 - emisja obligacji
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:35:50
Ilość pobrań: 209

Data publikacji: 2013-02-06 17:35:06 (887 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:35:50 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,276,12 - emisja obligacji (Uchwala_Nr_25,276,12_-_emisja_obligacji[3825x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa