Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/278/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                      UCHWAŁA NR  XXV/278/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.                  Tytuł Uchwały Nr  XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021

 

otrzymuje brzmienie:

 

„Uchwała Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2026”.

 

2.         W § 1 Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012 – 2026 obejmującą:

1)   dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym: relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)  wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)    objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

2)  Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie - jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3)        Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie - jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4)   Załącznik Nr 3 „ Objaśnienia” otrzymuje brzmienie - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

                           

             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                           Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 25,278,12 - zmiana uchwaly WPF
Rozmiar: 50.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:41:01
Ilość pobrań: 177
Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 1 - WPF
Rozmiar: 237.88 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:41:20
Ilość pobrań: 180
Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 2 - przdsiewziecia WPF
Rozmiar: 230.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:41:39
Ilość pobrań: 175
Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia WPF
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:41:55
Ilość pobrań: 182

Data publikacji: 2013-02-06 17:40:31 (498 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:41:01 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,278,12 - zmiana uchwaly WPF (Uchwala_Nr_25,278,12_-_zmiana_uchwaly_WPF[3827x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:41:20 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 1 - WPF (Uchwala_Nr_25,278,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_WPF[3827x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:41:39 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 2 - przdsiewziecia WPF (Uchwala_Nr_25,278,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_przdsiewziecia_WPF[3827x3].doc) Marcin Malanowski
2013-02-06 17:41:55 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,278,12 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia WPF (Uchwala_Nr_25,278,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_objasnienia_WPF[3827x4].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa