Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/280/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 01 października 2012r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXVI/280/12
 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada  2012r.


 


w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 01 października  2012r. na działalność Burmistrza Miasta

                   i Gminy   Wschowa.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po rozpatrzeniu skargi z dnia  01 października 2012r. złożonej przez Panią Natalię Nowak,  dotyczącej drogi dojazdowej i wyjazdowej przy ul. 55 PPP we Wschowie, uznaje się skargę za bezzasadną.

2.      Skargę w przedmiocie nieudzielania w terminie odpowiedzi na pisma skarżącego, uznaje się za zasadną.

3.      Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                                       Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVI/280/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 listopada 2012r.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

                        Dnia 12 października 2012r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim do Rady Miejskiej we Wschowie wpłynęła skarga z dnia 01 października 2012r.Pani Natalii Nowak dotycząca działania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie drogi dojazdowej i wyjazdowej do posesji przy ul. 55 Poznańskiego Pułku Ułanów.

Z przeprowadzonej analizy przez Komisję Rewizyjną wynika, że:

            14 grudnia 2011r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa wpłynął wniosek z dnia 05 grudnia 2011r. Pani Natalii Nowak z prośbą o wskazanie na mapie, która z dróg gminnych nr: 1197, 1211/1, 1211/2, 1212/1, 1212/2, 1213/1 jest drogą dojazdową, a która wyjazdową do posesji Pani Natalii.

Dnia 17 stycznia 2012r. jak również 21 lutego 2012r. do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie wpłynęły pisma od Pani Natalii Nowak z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pismo – wniosek, złożone 14 grudnia 2011r.

Z akt sprawy wynika, że w tej samej sprawie 23 marca 2012r. Państwo Jan i Łucja Marcinkowscy – właściciele działki nr 1218 przy ul. 55 PPP złożyli wniosek z dnia 23 marca 2012r. o budowę drogi dojazdowej do swojej posesji.

02 kwietnia 2012r. pismem Nr IG.721.47.2012.MA, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa udzielił odpowiedzi Pani Natalii Nowak informując, że w okresie wiosennym 2012r. tj. w II kwartale, wykona tymczasowy dojazd do nieruchomości – nawierzchnia twarda nieutwardzona, znajdującymi się na działkach o numerach geodezyjnych od 1214 do 1223 poprzez wykorzystanie do tego część działki nr 2138, będącej własnością Gminy Wschowa graniczącej z w/w działkami.

Ponadto w piśmie tym, poinformowano, że Rada Miejska we Wschowie dnia 29 czerwca 2011r. Uchwałą Nr XI/98/11 przystąpiła do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia, w którym m.inn. przewiduje się, że część działki nr 2138 zostanie przeznaczona na drogę.

09 stycznia 2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podpisał umowę z wykonawcą w/w zmiany MPZP miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia.

Przedmiotowy termin realizacji zmiany, to ok. 12 miesięcy.

            23 kwietnia 2012r. udzielono również odpowiedzi Państwu Janowi i Łucji Marcinkowskim informując, że 13 kwietnia 2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 55 PPP na działkach od numeru 1214 do numeru 1223, na którym omówiono sprawę bezkolizyjnego dojazdu do w/w nieruchomości.

Na tym spotkaniu ustalono również, że właściciele nieruchomości wybiorą spośród siebie przedstawicieli i upoważnią do występowania w sprawie drogi dojazdowej przed Urzędem Miasta i Gminy we Wschowie.

Pismem z dnia 04 maja 2012r. a wpłynęło do UMiG 07 maja 2012r., Państwo Jan i Łucja Marcinkowscy poinformowali Pierwszego Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, że spośród mieszkańców wnioskujących o drogę dojazdową i wyjazdową wybrano Panią Natalię Nowak i Pana Jana Marcinkowskiego i upoważnili ich do występowanie w sprawie drogi.

25 maja 2012r. do UMiG Wschowa wpłynęło kolejne pismo Pani Natalii Nowak z prośbą o informację, jak daleko posunięte są sprawy związane z drogą dojazdową i wyjazdową do posesji przy ul. 55 PPP.

16 lipca 2012r. została udzielona odpowiedź, że trwają prace nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem drogi dojazdowej.

12 października 2012r. wpłynęło do UMiG następne pismo Pani Natalii Nowak w związku z tym, iż nie został wykonany tymczasowy dojazd i wyjazd do nieruchomości przy ul. 55 PPP. Do tego pisma, pismem z dnia 15 października 2012r. dołączono kserokopię pisma – wezwania do uzupełnienia braków wniosku Pani Natalii Nowak, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

            09 listopada 2012r. UMiG we Wschowie udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2012r. Pani Natalii Nowak informując, że wg rozwiązań zawartych w opracowanym projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziano układ dróg wewnętrznych umożliwiający dojazd do działek od numeru 1214 do numeru 1223. Poinformowano również Panią Natalię Nowak, że Gmina Wschowa nigdy nie planowała inwestycji drogowej związanej z przebudową zjazdu (skrzyżowania) drogi wewnętrznej o numerze działki 1197 z drogą krajową nr 12, wobec czego gmina nie występowała o warunki techniczne takiej przebudowy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

 

             Z przeprowadzonej analizy w/w sprawy wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa czyni starania i jest w kontakcie z mieszkańcami nieruchomości przy ul. 55 PPP, i idzie w kierunku wybudowania na działkach od strony wschodniej drogi wewnętrznej, i która jest przewidziana w projekcie zmiany miejscowego planu.

W chwili obecnej projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia jest na etapie uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego Burmistrza.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii od w/w Komisji, projekt zmiany mpzp – część wschodnia zostanie wysłany do uzgodnień i opinii zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U z 2012r., poz. 647).

Równolegle Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa pismem z dnia 22 października 2012r. wystąpił do Marszałka Województwa Lubuskiego z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.

Następnie w trybie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu przestrzennym po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień w sposób określony w ustawie, Burmistrz zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W momencie zaplanowania środków w budżecie miasta i gminy Wschowa, rozpoczną się prace inwestycyjne w tej sprawie.

 

            Wobec powyższych faktów, skargę Pani Natalii Nowak z dnia 01 października 2012r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa uznaje się za bezzasadną.

 

Natomiast, terminy udzielania odpowiedzi wnioskodawcy na kierowane do UMiG wnioski, są za długie i należy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wnioski rozpatrywać.

Burmistrz nie zachował ustawowych terminów załatwiania spraw nie zawiadamiając strony postępowania o przyczynach zwłoki oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – na pisma skarżącego, wobec czego skargę uznaje się za zasadną.

W tym zakresie, zwrócono uwagę Burmistrzowi, aby zobowiązał podległe służby do terminowego załatwiania spraw w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgodnie z art. 239. § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                                 Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 26,280,12 - rozpatrzenie skargi Natalia Nowak
Rozmiar: 46.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:01:30
Ilość pobrań: 299

Data publikacji: 2013-02-07 09:00:54 (484 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:01:30 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,280,12 - rozpatrzenie skargi Natalia Nowak (Uchwala_Nr_26,280,12_-_rozpatrzenie_skargi_Natalia_Nowak[3829x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa