Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/281/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXVI/281/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  29 listopada 2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z art. 34 ust.1 pkt.1 i ust.6 , art.37 ust.1, ust. 2 pkt.1 i 6, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,ust.3 ustawy

 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych

     położonych we Wschowie:

     1) przy ul. Wolsztyńskiej 7/1;

     2) przy ul. Mickiewicza 2/1;

     3) przy ul. Mickiewicza 2/2;

     4) przy ul. Rzemieślniczej 3B/2;

     5) przy ul. Wesołej 4/3.

 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

      wymienionych w § 1 ust.1 pkt.2-5.

 3. Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny

      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy

      przenoszącej  własność nieruchomości.  

 4.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu i wyraża się zgodę na zbycie w trybie bepzrzetargowym

      dotychczasowemu  najemcy- lokalu użytkowego  o powierzchni 22,15 m2 położonego przy

       ul. Niepodległości 15 we  Wschowie.

  5.  Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

       1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/2  o powierzchni 0,8300 ha położonej

            w Kandlewie;

       2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 309 o powierzchni 1,0000 ha , położonej

            w Konradowie;

       3) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 553/1 o powierzchni 0,5000 ha, położonej

            w Konradowie.

  6. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki  gruntu  położonej

       w Olbrachcicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/6  o powierzchni 0,0350 ha na

        poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej na działce

        numer  51/5, będącej  własnością osób  fizycznych.

    

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                            Rady  Miejskiej

 

                                                                                        Franciszek  Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia  29 listopada 2012r.

 

Ad. ust. 1,2 i 3 )

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)..

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

            W lokalach mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.1 pkt.2-5 w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90% bonifikaty przy ich zbyciu.

Ad. ust. 4)     

            Najemca lokalu  użytkowego wymienionego w tym punkcie  złożył  wniosek  o  jego wykup na własność -w trybie bezprzetargowym, gdyż jest  zainteresowany dalszym inwestowaniem

w  lokal, który służy  prowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy punku naprawy obuwia usytuowanego w korytarzu budynku).

Ad. ust.5)

            Proponuje się -sprzedaż w trybie przetargowym  (zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wymienionych w tym punkcie nieruchomości-

-celem pozyskania środków finansowych (wniosek o nabycie złożyła osoba zainteresowana nabyciem).Działki stanowią własność Gminy-dotychczas były użytkowane przez nauczycieli -zgodnie z kartą nauczyciela.

Działka numer 180/2  w Kandlewie-wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy  Wschowa  położona jest  na terenach oznaczonych symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Działka numer 555/3 w Konradowie -wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa położona jest na terenach oznaczonych symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji  nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działka numer 309 w Konradowie -wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy  Wschowa  położona jest  na terenach oznaczonych symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Ad. ust.6)

            O nabycie działki wymienionej w tym punkcie złożyła wniosek osoba fizyczna (właściciel sąsiedniej  nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej 51/5 w Olbrachcicach. Działka 51/6   w Olbrachcicach nie może  stanowić samodzielnej  działki  budowlanej - ze względu na wymiary

i kształt , a także  przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Wschowa- tereny oznaczone symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

W związku z powyższym proponuje się jej zbycie  (w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-tj. zgodnie  z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy

 o gospodarce nieruchomościami.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

19.11.2012r.


Uchwala Nr 26,281,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:02:18
Ilość pobrań: 172

Data publikacji: 2013-02-07 09:01:50 (513 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:02:18 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,281,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_26,281,12_-_zbycie_nieruchomosci[3830x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa