Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/282/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXVI/282/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 listopada  2012r.

 

 

 

w sprawie: odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  przy zbyciu nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z  art. 68 ust.1 pkt. 7  i ust.2 c, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy  lokalu  mieszkalnego  nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 14 przy ul. Herbergera we Wschowie.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej

 

                                                                                   Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o odstąpieniu od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

 przy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla głównego najemcy

 

            W marcu 2010 roku przedmiotowy lokal mieszkalny został sprzedany dla głównego najemcy i jego małżonki. Małżonkowie byli już wówczas w trakcie postępowania rozwodowego. Od ustalonej wartości mieszkania udzielono 90% bonifikaty (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie).Nabywający zatem zapłacili 10% oszacowanej wartości mieszkania.

Rozwód orzeczono w czerwcu 2010 roku, a mieszkanie zostało podzielone po 1/2 części .

W dniu 27.09.2012r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek jednego z byłych małżonków o zamiarze nabycia 1/2 udziału byłej żony. Równocześnie wnioskodawca poprosił o udzielenie informacji nt. udzielonej bonifikaty i jej ewentualnego zwrotu.

            W tej sprawie wydział merytoryczny zwrócił się do jednego z radców prawnych tut. Urzędu  o opinię w przedmiotowej sprawie.

Kwestię  zwrotu udzielonej bonifikaty regulują przepisy art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.).

Przepisy dotyczące żądania zwrotu udzielonej bonifikaty nie regulują kwestii zbycia udziału

 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. Zdaniem radcy prawnego należałoby jednak przyjąć przez analogię, iż również w razie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia organ ma prawo do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Przeciwna wykładnia stwarzałaby możliwość obchodzenia przepisu dotyczącego zwrotu udzielonej bonifikaty poprzez sprzedaż udziałów a nie całej nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie zachodzi szczególna sytuacja albowiem rozwiedzeni małżonkowie, którzy w czasie trwania małżeństwa nabyli lokal mieszkalny, mają zamiar zbyć udział na rzecz drugiego małżonka. W związku z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód małżonkowie nie zaliczają się do osób bliskich i nie obejmuje ich wyłączenie , o którym mowa w art.68 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie nie następuje zbycie pomiędzy nabywcą lokalu mieszkalnego a osobą trzecią, lecz zbycie pomiędzy pierwotnymi nabywcami lokalu mieszkalnego.

            Powyższa sytuacja nie została uregulowana wprost w przepisach, dlatego też ma tu zastosowanie art.68 ust.2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust.2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

Ta szczególna sytuacja w pełni uzasadnia odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Wartość lokalu wynosiła wg operatu szacunkowego:62.000 zł. Udzielono 90% bonifikaty,

tj.kwota:55.800 zł, nabywający zapłacił:6.200 zł.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka - Wydział GIN

19.11.2012r.


Uchwala Nr 26,282,12 - odstapienie od zadania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomosci
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:03:04
Ilość pobrań: 838

Data publikacji: 2013-02-07 09:02:34 (496 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:03:04 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,282,12 - odstapienie od zadania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomosci (Uchwala_Nr_26,282,12_-_odstapienie_od_zadania_zwrotu_udzielonej_bonifikaty_przy_zbyciu_nieruchomosci[3831x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa