Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/283/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/283/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 listopada 2012r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  z 2010 r. Nr 102,

poz. 651 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1c  ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 231, poz. 1700 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie w zasoby gminne nieruchomości położonych w Dębowej Łęce - celem wydzielenia i budowy drogi wewnętrznej do hydroforni - wraz ze zjazdem z drogi publicznej:

 

1.      Od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych - nieruchomości oznaczonych numerami

        ewidencyjnymi :

1)        31/1 o powierzchni 0,0149 ha, objętej księga wieczystą ZG1W/00023282/9;

2)      34/144 o powierzchni 0,0487 ha, objętej księga wieczystą ZG1W/00023282/9;

3)      34/149 o powierzchni 0,0298 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00017651/2.

 

2.      Od Skarbu Państwa-Starosty Wschowskiego - nieruchomości oznaczonej numerem

       ewidencyjnym 33/2 o powierzchni  0,0032 ha, objętej księgą wieczystą Zg1W/00022260/2.

 

3.      Od osób fizycznych - nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

1)      34/145 o powierzchni 0,0004 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00005578/9;

2)      34/147 o powierzchni 0,0030 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00004693/4.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                        Rady  Miejskiej

 

                                                                                                   Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o nabyciu nieruchomości

 

Zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

z 28.05.2008r. wymienione w projekcie działki niezabudowane przeznaczone zostały pod wydzielenie i budowę drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi publicznej. Wydzielona

i urządzona droga ma służyć jako droga prowadząca do hydroforni usytuowanej we wsi Dębowa Łęka.

Wydzielona droga składać się będzie z kilku działek, których właścicielami są różne podmioty, tj.: Skarb Państwa-Agencja Nieruchomości Rolnych, Skarb Państwa-Starosta Wschowski i 2 osoby fizyczne.

Proponowany projekt uchwały zatem uważa się za uzasadniony ze względu na przeznaczenie na cele inwestycji infrastrukturalnej. Nabycie gruntów będzie odpłatne i nieodpłatne.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka -Wydział GIN

20.11.2012r.

 

 Data publikacji: 2013-02-07 09:05:20 (520 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa