Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/284/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXVI/284/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 listopada  2012r.

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.

 

 

            Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.11, art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102,poz.651  ze zmianami)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym ze Związkiem  Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji  Wiejskich we Wschowie - na czas oznaczony do lat 10 kolejnej umowy nieodpłatnego  użytkowania na  nieruchomości wchodzące  w skład gminnego zasobu, wymienione w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                        Rady  Miejskiej

 

                                                                                                     Franciszek Baśczyn

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XXVI/284/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 listopada 2012r.   

 

 

 

 

WYKAZ  MIENIA  GMINNEGO PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI  WIEJSKICH

WE WSCHOWIE

 

 

Lp.

Charakter mienia gminnego

Miejscowość

Wartość

początkowa


1

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Kandlewo

761.767,60


2

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Osowa Sień

999.944,00


3

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Lgiń

416.615,00


4

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Dębowa Łęka

272.177,00


5

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Przyczyna Górna

903.023,00


6

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Olbrachcice

39.010,00


7

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Siedlnica

1.215.178,00


8

Stacja uzdatniania wody + sieci wodociągowe

Wygnańczyce

50.370,00


 

RAZEM:                                                                                                       4.658.084,60

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

 

 

            Zgodnie z art.11 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

 nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 261,poz.2603 z późn.zm.) organem reprezentującym jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest jej organ wykonawczy. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu-

w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako aporty do spółek. Przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony winien mieć zastosowanie tryb przetargowy zawarcia tych umów.

            Gmina jest właścicielem nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały,

a nieruchomości te są w użytkowaniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie od 1 października 2002 roku.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

20.11.2012r.


Uchwala Nr 26,284,12 - wyrazenia zgody na zawarcie umowy nieodpl. uzytkow. ZMWiKW
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:06:37
Ilość pobrań: 226

Data publikacji: 2013-02-07 09:05:53 (481 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:06:37 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,284,12 - wyrazenia zgody na zawarcie umowy nieodpl. uzytkow. ZMWiKW (Uchwala_Nr_26,284,12_-_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_nieodpl[3833x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa