Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/285/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów.

UCHWAŁA   NR  XXVI/285/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 listopada  2012r.

 

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów.

                                                                                                   

                   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a  i art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz na podstawie art. 39  ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wschowa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. K. Wielkiego we Wschowie numer ewidencyjny: 1798/5 o  powierzchni  0,1073 ha, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00003151/6 wraz  z  udziałem: 1073/4122 części  w działce oznaczonej  numerem ewidencyjnym:1798/4 o powierzchni 0,0393 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi  księgę  wieczystą  nr  ZG1W/00022604/6 - od Polskich Kolei  Państwowych S.A. w Warszawie.

 

§ 2

 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                          Rady  Miejskiej

 

                                                                                       Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 do projektu uchwały o nieodpłatnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu

 

           

 

            Rada Miejska  w lutym 2011r. podjęła uchwałę o nabyciu prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.  w zamian za zaległości podatkowe.działek:1798/2 i 1798/3

o  łącznej powierzchni 0,1547 ha oraz udziału w działce 1798/4  (stanowiącej drogę wewnętrzną),

a w listopadzie 2011r. przejęto również działkę 1798/1  1798/4) o powierzchni 0,0620 ha wraz z udziałem  w drodze wewnętrznej (działka 1798/4) również w zamian za zaległości podatkowe.

            Nabycie niedpłatne działki 1798/5 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej jest kontynuacją rozpoczętego procesu. Jednakże -obecnie PKP S.A nie zalega z podatkami od nieruchomości wobec Gminy Wschowa - i zamierza przekazać przedmiotowy  grunt nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste.

 

Wartość przekazywanej działki:1798/5  oraz jej  udziału w działce 1798/4 wynosi łącznie:

52.441,00 zł.

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

21.11.2012r.

 


Uchwala Nr 26,285,12 - nieodplatnego nabycia prawa uzytk.wieczystego gruntu PKP
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:07:29
Ilość pobrań: 181

Data publikacji: 2013-02-07 09:07:02 (563 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:07:29 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,285,12 - nieodplatnego nabycia prawa uzytk.wieczystego gruntu PKP (Uchwala_Nr_26,285,12_-_nieodplatnego_nabycia_prawa_uzytk[3834x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa