Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXVI/290/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

U C H W A Ł A   NR   XXVI/290/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 listopada 2012r.

 

w sprawie:  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r.  Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1282, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620; z 2010r. Nr 226 poz. 1475), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (MP z 24.10.2012r. poz. 787) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.  

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XV/150/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  24.11.2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 135 poz. 2647).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

                  W projekcie uchwały zrealizowano możliwość przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.). Cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19  października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 (M.P. z 24.10.2012r. poz. 787) wynosi 75,86 zł za 1 dt. W bieżącym roku stawkę ustawową 74,18 zł  za 1 dt obniżono do 50,00 zł za 1 dt. Opierając się na wysokości stawek z lat poprzednich, a także mając na uwadze straty poniesione przez rolników w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2012 roku, zaproponowano obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

 

 

Przygotowała: A. Bojarska-Owoc

 


Uchwala Nr 26,290,12 - podatek rolny na 2013r
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:14:20
Ilość pobrań: 183

Data publikacji: 2013-02-07 09:13:37 (457 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:14:20 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,290,12 - podatek rolny na 2013r (Uchwala_Nr_26,290,12_-_podatek_rolny_na_2013r[3839x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa