Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/296/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

        UCHWAŁA NR XXVII/296/12

   

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

 

„Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 10,60 zł za jedną godzinę.”

 

                                                                              § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.                                     

                                                                              § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

                                                    Uzasadnienie

 

Konieczność zmiany zapisów powołanej uchwały Rady Miejskiej we Wschowie tj. § 3 określającego odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej – wynika z przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług opiekuńczych
w latach 2013-2014 i zawarciu z wykonawcą usługi stosownej umowy. Wyboru oferty dokonano
w oparciu o kryterium najniższej ceny. W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. wykonawcą usług opiekuńczych na terenie Gminy Wschowa będzie Firma Personal Care IHV Sp.
z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wschowie która odpłatność za usługi opiekuńcze ustaliła w kwocie 10,60 zł za 1 godzinę.
W latach 2011-2012 odpłatność za usługi opiekuńcze wynosiła  11.75 zł za 1 godzinę.

 

Sporządziła:

Z-ca Dyrektora OPS - Mariola Chruszczewska


Uchwala Nr 27,296,12 - zm.Uchwaly Nr XXV,286,05 - uslugi opiekuncze
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:56:45
Ilość pobrań: 218

Data publikacji: 2013-02-07 09:56:12 (537 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:56:45 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,296,12 - zm.Uchwaly Nr XXV,286,05 - uslugi opiekuncze (Uchwala_Nr_27,296,12_-_zm[3845x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa