Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/297/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR  XXVII/297/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 34 ust.1 pkt.1 i ust.6 , art.37 ust.1, ust. 2 pkt.1 i 6, ust. 3, art. 68 ust.1 pkt. 7 ,ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. N r  102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych

      położonych we Wschowie:

     1)   przy ul. Kostki 12/1;

     2)   przy ul. K.Wielkiego 13/5.   

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

      wymienionego  w § 1 ust.1 pkt 1.

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny

      nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy

      przenoszącej  własność nieruchomości.  

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

       1)  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1  o powierzchni 0,2300 ha położonej

            w Łysinach;

       2)  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 o powierzchni 1,3700 ha , położonej

            w Osowej Sieni;

       3)  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89 o powierzchni 1.6400 ha, położonej

            w Osowej Sieni.

5.      Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków

      zagospodarowania  nieruchomości przyległej )- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym

     1317/6 o powierzchni 0,0278 ha , usytuowanej na zapleczu   nieruchomości  zabudowanej

      mieszkaniowej położonej przy ul. Konopnickiej 44  we Wschowie  oraz  wyraża się  zgodę na

      udzielenie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty  w wysokości   50 %  od

      ceny zbycia tej działki.

6.      Warunkiem udzielenia bonifikaty przy zbyciu działki wymienionej w § 1 ust. 5  jest

      jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej  o  udzieloną bonifikatę przed dniem

       zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki  gruntu  położonej we

      Wschowie usytuowanej przy ul. Osiedle / ul.Wolsztyńskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym

       2356/3 o powierzchni 0,0342 ha na poprawę   warunków  zagospodarowania nieruchomości

       przyległej stanowiącej działki ewidencyjne  2356/1 i 2356/2  usytuowanej przy   
      ul. Wolsztyńskiej, stanowiącej własność spółki z o.o  w organizacji.

    

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                         Rady  Miejskiej

 

                                                                                                     Franciszek  Baśczyn

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia  28 grudnia 2012r.

 

Ad. ust. 1,2 i 3 )

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)..

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu

i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

            W lokalu mieszkalnym wymienionym w § 1 ust.1 pkt.1 w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90% bonifikaty przy jego zbyciu.

Ad. ust. 4)

            Proponuje się - sprzedaż w trybie przetargowym  (zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wymienionych w tym punkcie nieruchomości-

-celem pozyskania środków finansowych (wniosek o nabycie złożyła osoba zainteresowana nabyciem). Działki stanowią własność Gminy - dotychczas były użytkowane przez nauczycieli -zgodnie z kartą nauczyciela.

Działka numer 214/1  Łysinach-wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy  Wschowa  położona jest  na terenach oznaczonych symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji  nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działki numer 85 i 89 w Osowej Sieni -wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa położona jest na terenach oznaczonych symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji  nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a w części symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Ad. ust.5 i 6)

            O nabycie działki wymienionej w tym punkcie złożyła wniosek osoba fizyczna (właściciel sąsiedniej  nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej 1290 przy ul. Konopnickiej 44.Działka 1317/6  we Wschowie  nie może  stanowić samodzielnej  działki  budowlanej - ze względu na brak dostępu do drogi publicznej a także w związku z zapisami w m.p.z.p."C-25-MN"-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

W związku z powyższym proponuje się jej zbycie  (w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-tj. zgodnie  z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy

 o gospodarce nieruchomościami. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych uchwał  w zakresie działek zbywanych na zapleczu posesji usytuowanych przy ul. Konopnickiej proponuje się udzielenie 50% bonifikaty przy jej zbyciu.

Ad.7)

            O nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2356/3 o powierzchni 0,0342 ha zwróciła się z wnioskiem spółka z o.o. w organizacji, która jest właścicielem nieruchomości

stanowiących działki 2356/1 i 2356/2.Nabycie przedmiotowej działki numer 2356/3  pozwoli na zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej planowanych obiektów handlowych, które mają być zlokalizowane na działkach 2356/1 i 2356/2 i nastąpi w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z  zapisami m.p.z.p.działka oznaczona symbolem "045-KDW"-droga wewnętrzna

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka - Wydział GIN

14.12.2012r.


Uchwala Nr 27,297,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 38.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:57:47
Ilość pobrań: 193

Data publikacji: 2013-02-07 09:57:11 (521 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:57:47 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,297,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_27,297,12_-_zbycie_nieruchomosci[3846x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa