Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/299/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

UCHWAŁA NR XXVII/299/12 

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

 z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października
                   2012 roku  w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
                   za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 ze zmianami), oraz art.98 ust.1 i 3 w związku z art.131 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102,poz.651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października  2012 roku w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa  na rzecz Gminy Wschowa  w § 1 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 1. Wyraża się zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania właścicielom działek gruntów, wydzielonych pod drogi gminne i przejęte z mocy prawa na własność Gminy Wschowa: właścicielom działek gruntu numer: 2314/4 i 2314/8 o łącznej powierzchni 0,1723 ha, zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/00007143/9 przyznaje się działkę o numerze ewidencyjnym 92/61 o powierzchni 0,0655 ha  i  działkę o numerze ewidencyjnym 92/60 o  powierzchni 0,0752  ha ,dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00003078/0."

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia

25 października 2012 roku  w sprawie przyznania nieruchomości  zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

                 

 

W dniu 25 października 2012r Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwałę o przyznaniu nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.

Po analizie i konsultacji współwłaścicieli gruntów przejętych pod drogi -współwłaściciele zrezygnowali z jednej z proponowanych w uchwale działek budowlanych -jednocześnie wnioskując

o przyznanie innej działki zamiennej położonej w rejonie ulic: Akacjowej i Leśnej- zamiast przysługującego odszkodowania finansowego.

Po uzgodnieniu - proponuje się zatem dodatkowo działkę  o numerze ewidencyjnym 92/61

  o powierzchni 0,0752 ha.

Działka ta podobnie jak działka 92/60  położona jest  wg m.p.z.p. na terenie oznaczonym symbolem "F-14-MN"-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

18.12.2012r,

 


Uchwala Nr 27,299,12 - zm.Uchwaly Nr XXV,272,12 z 25.10.12 nieruchomosc zamienna
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:59:48
Ilość pobrań: 202

Data publikacji: 2013-02-07 09:59:12 (540 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:59:48 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,299,12 - zm.Uchwaly Nr XXV,272,12 z 25.10.12 nieruchomosc zamienna (Uchwala_Nr_27,299,12_-_zm[3848x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa