Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/300/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy Związkowi Międzygminnemu ”EKO-PRZYSZŁOŚĆ” .

 

UCHWAŁA  NR XXVII/300/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie:  udzielenia pomocy Związkowi Międzygminnemu ”EKO-PRZYSZŁOŚĆ” .

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy Związkowi Międzygminnemu „EKO PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Nowej Soli w zakresie zebrania deklaracji, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2

Pomoc, o której mowa w § 1, zostanie udzielona przez wyznaczenie pracownika Gminy.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Wschowa a Związkiem Międzygminnym „EKO PRZYSZŁOŚĆ. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i w BIP.

 

 

 

                                                                Przewodniczący

                                                                Rady Miejskiej

 

                                                               Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze termin złożenia pierwszej deklaracji tj. (od 01.01.2013r. do 15.02.2013r.), zasadnym jest udzielenie pomocy przez gminę, która przekaże wypełnione przez mieszkańców naszej gminy deklaracje do Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, ul Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Druk deklaracji będzie można pobrać w tut. urzędzie (biuro podawcze), u sołtysa lub wydrukować ze strony internetowej Związku: www.eko-przyszlosc.pl i po wypełnieniu, należy zwrotnie złożyć w wyznaczonych punktach (tj. biuro podawcze, sołtysi), a w przypadku nieruchomości wielolokalowej - Zarządcy.

 

 

 

Sporządził:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury


Uchwala Nr 27,300,12 - udzielenie pomocy Zwiazkowi Eko-Przyszłosc
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:00:51
Ilość pobrań: 166

Data publikacji: 2013-02-07 10:00:23 (525 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:00:51 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,300,12 - udzielenie pomocy Zwiazkowi Eko-Przyszłosc (Uchwala_Nr_27,300,12_-_udzielenie_pomocy_Zwiazkowi_Eko-Przyszłosc[3849x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa