Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/302/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

UCHWAŁA NR  XXVII/302/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r.  Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1282, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje: 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych załącznik Nr 3, o którym mowa w § 1 pkt 6), otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXVII/302/12 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Stawka podatku (w złotych)

 

 

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy            (w tonach)

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

1

2

3

4

 

 

JEDNA OŚ

 

 

12

 

553

703

 

 

DWIE OSIE

 

 

12

36

1 039

1 587

 

 

36

 

1 413

1 893

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

 

12

 

1 170

1 575

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W przedłożonym projekcie uchwały zmieniono stawkę przyjętą w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/289/12. Zmieniona stawka dotyczy stawki podatku od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 36 ton z dwoma osiami jezdnymi i innym systemem zawieszenia, którą omyłkowo ustalono w kwocie wyższej niż stawka maksymalna wynikająca z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.  opublikowanego w Monitorze Polskim z 2012 r. Nr 587.

Pierwotnie określoną stawkę w wysokości 2.088,00 zł zmieniono na stawkę w wysokości 1 893,00 zł.

 

 

 

Przygotowała: A. Bojarska-Owoc1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 


Uchwala Nr 27,302,12 - zm.Uchwaly Nr 26,289,12 - zalacznika Nr 3 podatek od sr. transport
Rozmiar: 60.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:04:31
Ilość pobrań: 164

Data publikacji: 2013-02-07 10:02:46 (516 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:04:31 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,302,12 - zm.Uchwaly Nr 26,289,12 - zalacznika Nr 3 podatek od sr. transport (Uchwala_Nr_27,302,12_-_zm[3851x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa