Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/303/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania

                                                                                                      

UCHWAŁA NR  XXVII/303/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące  zmiany:

 

1) § 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

 

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      seria A12 o wartości       400.000 zł,

2)      seria B12 o wartości       500.000 zł,

3)      seria C12 o wartości       500.000 zł,

b.      seria D12 o wartości 500.000 zł,

1)      seria E12 o wartości        500.000 zł,

2)      seria F12 o wartości        500.000 zł,

3)      seria G12 o wartości       500 000 zł,

4)      seria H12 o wartości       500.000 zł,

5)      seria I12 o wartości         500 000 zł,

6)      seria J12 o wartości         600.000 zł,

7)      seria K12 o wartości       600 000 zł

8)      seria L12 o wartości    1 000 000 zł

13) seria N12 o wartości       400 000 zł

9)      seria O12 o wartości       500 000 zł

10)  seria F13 o wartości        200 000 zł

 

2) § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Emisja obligacji serii A12,B12,C12,D12,E12,F12,G12,H12,I12,J12,K12,L12,N12 i O12 nastąpi w roku 2012 ,

a emisja serii F13 nastąpi w roku 2013.

 

3) § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie

 

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

             1) 6 lat od daty emisji obligacji serii F13

 2) 7 lat od daty emisji obligacji serii B12,C12,D12,E12 i O12

             3) 8 lat od daty emisji obligacji serii A12,F12,G12,J12 i N12

 4) 9 lat od daty emisji obligacji serii H12,I12,K12 i L12.

 

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                           Franciszek Baśczyn


UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr XXVII /     /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

 

 

W Uchwale Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

proponuje się zmianę polegającą na przesunięciu emisji obligacji serii M12 o wartości 200 000 zł z roku 2012 do roku 2013 i nadaje się numer  serii - F13.

 

 

W roku 2012 przychody z emisji obligacji zmniejsza się z kwoty 7 700 000 zł 

     do kwoty 7 500 000 zł                             

 

W roku 2013 przychody z emisji obligacji na finansowanie inwestycji

             zwiększa się z kwoty 800 000 zł

                                  do kwoty  1 000 000 zł                

 

Tym  samym w  roku 2013  zabezpieczono finansowanie udziału własnego Gminy  na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- w związku ze zwiększeniem wydatków na tym zadaniu w roku 2013 w zakresie udziału własnego Gminy o kwotę 200 000 zł.

 

 

Opracował: Wydział Budżetu i Finansów

17.12.2012

 

 

 


Uchwala Nr 27,303,12 - zm. Uchwaly Nr XX,209,12 - emisja obligacji
Rozmiar: 49.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:05:47
Ilość pobrań: 204

Data publikacji: 2013-02-07 10:04:58 (502 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:05:47 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,303,12 - zm. Uchwaly Nr XX,209,12 - emisja obligacji (Uchwala_Nr_27,303,12_-_zm[3852x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa